Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu usprawnienie działań Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zmiany w prawie mają na celu zwiększenie efektywności działań tych służb na granicy polsko-białoruskiej.

Projekt ustawy przewiduje nadanie policji uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach wymagających obrony nienaruszalności granicy państwowej. Jak podkreśla uzasadnienie projektu: „Mając na uwadze spektrum działań związanych z ochroną granicy przez Siły Zbrojne oraz Policję i Straż Graniczną, charakteryzujące się nieprzewidywalnością i dużą dynamiką, konieczne jest zagwarantowanie funkcjonariuszom niekaralności w przypadkach naruszenia zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, broni lub uzbrojenia.” Dodatkowo, projekt zakłada wprowadzenie kontratypu przestępstwa, który chroni funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki w ramach operacji wojskowych na terytorium Polski.

Rozszerzenie uprawnień i definicji środków przymusu

Jednym z nowych elementów jest rozszerzenie katalogu środków przymusu bezpośredniego. „Projekt wprowadza nową definicję środka przymusu bezpośredniego - siatka obezwładniająca oraz inne środki służące do obezwładniania,” co ma na celu poszerzenie dostępnych narzędzi do obrony granicy. Dodatkowo, funkcjonariuszom Policji przyznano uprawnienia do użycia wodnych środków obezwładniających oraz środków pirotechnicznych o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, stosowanych w celu przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej.

Zmiany w zakresie współpracy między służbami

Projekt wprowadza również normy prawne umożliwiające Policji samodzielne działania w przypadkach niecierpiących zwłoki, z decyzją o udzieleniu pomocy podejmowaną przez Komendanta Głównego Policji na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej. „Funkcjonariuszom Policji w takich sytuacjach przysługują uprawnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,” zaznacza uzasadnienie. Ponadto, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, będzie mógł zarządzić użycie funkcjonariuszy Policji do wsparcia Straży Granicznej.

Przepisy dotyczące broni i środków obezwładniających

Projekt przewiduje rozszerzenie uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej do użycia wodnych środków obezwładniających oraz wprowadzenie nowych przepisów dotyczących środków pirotechnicznych. „Środków pirotechnicznych używa się w celu poprawy bezpieczeństwa podczas wykonywania ustawowych zadań przez uprawnionego, w warunkach stwarzających szczególne zagrożenie życia lub zdrowia,” czytamy w uzasadnieniu projektu. Dodano również, że środki te mają służyć do ograniczania możliwości działania osób zatrzymywanych poprzez krótkotrwałe zakłócenie ich orientacji przestrzennej.

Projekt ustawy wejdzie w życie z dniem następującym po jego ogłoszeniu.