Większość osób zobowiązanych do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego tego nie robi. Abonament RTV można uiszczać z góry lub co miesiąc, do 25. dnia miesiąca. Jeśli ktoś nie dokona płatności w terminie, musi liczyć się z konsekwencjami i wyższymi opłatami.

Abonament RTV trzeba zacząć płacić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Osoby zobowiązane do płacenia muszą to robić do 25. dnia każdego miesiąca. Istnieje także możliwość zapłacenia z góry za cały rok lub kilka miesięcy, co wiąże się z uzyskaniem zniżek. Jeśli termin opłaty abonamentowej zostanie przekroczony, naliczone zostaną odsetki podatkowe.

Kto musi płacić abonament RTV?

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych dotyczy każdego gospodarstwa domowego, które posiada przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników w domu czy w samochodzie, osoby fizyczne płacą jedną opłatę abonamentową.

Jedna opłata obowiązuje także publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej, niezależnie od liczby odbiorników w budynku lub zespole budynków.

Należy pamiętać, że opłata za telewizję kablową, satelitarną czy platformę cyfrową nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Obowiązek opłaty abonamentowej wynika z posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z korzystania z określonych treści emitowanych programów.

Jaka jest wysokość abonamentu RTV w 2024 roku?

W 2024 roku opłata abonamentowa RTV wynosi 8,70 zł dla radioodbiornika oraz 27,30 zł dla odbiornika telewizyjnego lub telewizyjno-radiofonicznego.Opłata miesięcznego użytkowania odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego wynosi więc 27,30 zł. Rocznie odbiorca poniesie koszt 327,60 zł.

Kary za niezapłacenie abonamentu

W przypadku nieuiszczenia abonamentu RTV w terminie trzeba się liczyć z naliczeniem dodatkowej opłaty, czyli odsetek podatkowych za zwłokę, przy regulowaniu zaległości w placówce pocztowej. Jeżeli wcześniej wysłano upomnienie, do należności doliczone zostaną również koszty tego upomnienia.

W przypadku osób, które nie rejestrują używanych odbiorników radiowych i telewizyjnych, sytuacja jest nieco inna. Pracownik Poczty Polskiej może przeprowadzić kontrolę zarówno w domu, jak i w samochodzie. Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba posiada niezarejestrowane urządzenia, zostanie nałożona kara.

Kara za korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2024 roku wynosi to:

  • 8,70 zł dla radioodbiornika;
  • 27,30 zł dla odbiornika telewizyjnego lub telewizyjno-radiofonicznego.

W związku z tym, kara za brak rejestracji i niepłacenie abonamentu wynosi w 2024 roku 819 zł.

Poczta Polska nakłada kary

W przypadku, gdy odbiornik jest zarejestrowany, ale opłaty nie są regulowane, Poczta Polska ma prawo egzekwować należności i nakładać kary za opóźnienia. Termin zapłaty abonamentu za maj mija 25 maja. Jeśli osoby zobowiązane nie uiszczą opłaty do tego dnia, mogą otrzymać wezwanie do zapłaty z 7-dniowym terminem na uregulowanie należności. W przypadku dalszego braku płatności, sprawa może zostać przekazana naczelnikowi urzędu skarbowego, który może zająć środki na koncie.

Niedotrzymanie terminu oraz zignorowanie wezwań do zapłaty może skutkować postępowaniem egzekucyjnym. Urząd skarbowy może przekazać dane dłużnika do poborców podatkowych, którzy zajmują się prowadzeniem takich postępowań. W postępowaniu egzekucyjnym urząd skarbowy może zabezpieczyć środki na koncie dłużnika. W efekcie kara może zostać ściągnięta z wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty czy posiadanych nieruchomości.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Nie wszystkim seniorom grozi zmniejszenie emerytury z powodu zaległości w opłacaniu abonamentu RTV. Niektóre grupy emerytów są zwolnione z tego obowiązku. Zwolnienie z opłacania abonamentu dotyczy osób:

  • powyżej 75. roku życia,
  • zaliczanych do I grupy inwalidzkiej,
  • będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • powyżej 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50% średniego wynagrodzenia.