MZ stoi na stanowisku utrzymania zakazu natarczywych i agresywnych przekazów handlowych ze względu na podatność społeczeństwa na socjotechnikę i ochronę zdrowia publicznego - przekazał resort zdrowia odnosząc się do skargi KE przeciw Polsce dotyczącej zakazu reklamy aptek lub punktów aptecznych. TSUE, informując o wpłynięciu skargi Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu reklam przeciwko Polsce, przekazał że "w ocenie Komisji zakaz ten jest niezgodny z dyrektywą o handlu elektronicznym oraz art. 49 i 56 Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu poinformował, że 13 marca wpłynęła do niego skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, dotycząca przepisów Prawa farmaceutycznego, które zakazują reklamy aptek lub punktów aptecznych i ich działalności.

Resort zdrowia za utrzymaniem zakazu

Resort zdrowia, poproszony o komentarz, podkreślił że "stoi na stanowisku utrzymania zakazu natarczywych i agresywnych przekazów handlowych ze względu na podatność społeczeństwa na socjotechnikę i ochronę zdrowia publicznego". Dodał, że strona polska oczekuje na wyrok TSUE w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 94a pkt 1 Prawa farmaceutycznego "zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności". "Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego" - czytamy. W punkcie 1a tego samego artykułu dodano, że "zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych".

Skarga indywidualna Komisji Europejskiej

Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że w Konfederacja Lewiatan pod koniec 2013 roku skierowała skargę indywidualną do Komisji Europejskiej na te przepisy. W 2019 roku KE skierowała do polskiego rządu wezwanie w sprawie usunięcia uchybienia, a rok później przedstawiła uzasadnioną opinię. Jak wyjaśnił resort, strona polska ustosunkowała się do niej przedstawiając szczegółową argumentację, dotyczącą okoliczności przyjęcia przepisów w takim kształcie.

"W 2021 r. przedstawiono propozycje zmian w zakresie art. 94a Prawa farmaceutycznego. Komisja wróciła do sprawy po roku, informując że propozycje strony polskiej nie spełniają jej oczekiwań" - wyjaśnił resort.

Ministerstwo zdrowia prowadzi konsultacje z KE

Jak zaznaczyło MZ, od tego czasu resort prowadził konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Skutkiem było przedłożenie kolejnej propozycji nowelizacji przepisów, która "byłaby zdecydowanym odstępstwem od obecnie obowiązujących zasad i w swej istocie wypełniałaby zasady usług społeczeństwa informacyjnego, gdyż dopuszczalna byłaby działalność polegająca na informowaniu o niektórych usługach dostępnych w aptekach".

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło KE propozycję rozwiązań rozszerzających sferę swobody informacyjnej w zakresie działalności aptek, przy niewycofywaniu się z ogólnego zakazu działań reklamowych ze strony podmiotów prowadzących ww. placówki. Resort dodał, że argumentacja strony polskiej nie znalazła zrozumienia w Komisji Europejskiej.

TSUE o wpłynięciu skargi

TSUE, informując o wpłynięciu skargi Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu reklam przeciwko Polsce, przekazał że "w ocenie Komisji zakaz ten jest niezgodny z dyrektywą o handlu elektronicznym oraz art. 49 i 56 Traktatu o Funkcjonowaniu UE w zakresie, w jakim zakazuje wszelkich form komunikacji handlowej, w tym drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem strony internetowej utworzonej przez farmaceutę".

"Przepis ten ogranicza swobodę przedsiębiorczości i swobodę świadczenia usług, wykraczając poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu ochrony zdrowia publicznego" - podano.