W pierwszej połowie września 35 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 51 proc. było przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 14 proc. – wynika z sondażu CBOS.

W porównaniu z sierpniem o 1 punkt procentowy zwiększył się odsetek badanych uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, odsetek negatywnie oceniających te sytuację zwiększył się o 3 punkty procentowe.

W sierpniu o tym, że sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku przekonanych było 48 proc. respondentów, a 34 proc. miało zdanie przeciwne. Poglądu na ten temat nie wyraziło wówczas 18 proc.

Jak podaje CBOS, zadowolenie z kierunku zmian w kraju częściej wyrażają starsi ankietowani, mieszkający na wsi, gorzej wykształceni, o niższych dochodach per capita oraz dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych. W grupach społeczno-zawodowych ponadprzeciętnie często są to emeryci, a w dalszej kolejności – rolnicy i renciści. Natomiast stosunkowo najrzadziej zadowolenie z kierunku zmian dokonujących się w kraju deklarują uczniowie i studenci oraz przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem.

Wskazuje, że postrzeganie ogólnej sytuacji w Polsce zależne jest od orientacji światopoglądowej i preferencji politycznych badanych. Kierunek zmian dokonujących się w Polsce lepiej oceniają osoby częściej praktykujące religijnie, a biorąc pod uwagę poglądy polityczne – utożsamiający się z prawicą, zaś w potencjalnych elektoratach partyjnych – zamierzający głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych dominuje niezadowolenie z ogólnej sytuacji w kraju. Opinie osób o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych oraz niezamierzających głosować są nieco bardziej podzielone, lecz również wśród nich przeważają głosy niezadowolenia.

25 proc. badanych (w stosunku do sierpnia wzrost o 1 punkt procentowy) prognozuje, że sytuacja poprawi się. 33 proc. uważa, że się nie zmieni (wzrost o 1 pkt. proc.). 26 proc. sądzi, że sytuacja pogorszy się (wzrost o 2 pkt. proc.). 16 proc. nie ma na ten temat zdania (spadek o 4 pkt. proc.).

CBOS podaje, że w stosunku do sierpnia oceny sytuacji politycznej w Polsce praktycznie nie zmieniły się.

20 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.) ocenia obecną sytuacje polityczną, jako dobrą. Przeciwnego zdania jest 47 proc. (tyle samo, co w sierpniu). W pierwszej połowie września oceniających ją, jako ani dobrą, ani złą było 29 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). Zdania na ten temat nie miało 4 proc. (spadek o 2 pkt. proc.).

Podobnie jak w przypadku ocen ogólnej sytuacji w kraju sytuację polityczną lepiej postrzegają starsi badani, mający co najmniej 55 lat, mieszkańcy wsi, respondenci gorzej wykształceni, o niższych dochodach przypadających na jedną osobę w gospodarstwie domowym, a także zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych. W grupach społeczno-zawodowych ponadprzeciętnie często są to emeryci, rolnicy oraz renciści. Bardziej zadowolone z sytuacji politycznej są osoby częściej praktykujące religijnie, identyfikujące się z prawicą, a w potencjalnych elektoratach partyjnych – zamierzający głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Zwolennicy ugrupowań opozycyjnych, osoby o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych oraz niezamierzające głosować na ogół wyrażają niezadowolenie z obecnej sytuacji politycznej w Polsce.

W pierwszej połowie września 20 proc. badanych przewidywało pogorszenie sytuacji politycznej (wzrost o 4 pkt. proc.). 20 proc. liczyło na poprawę (wzrost o 1 pkt. proc.). 40 proc. zakłada utrzymanie status quo (wzrost o 1 pkt. proc.). 20 proc. nie miało na ten temat zdania (spadek o 5 pkt. proc.).

CBOS podaje, że zbliżone do zarejestrowanych poprzednio pozostały opinie na temat poziomu życia respondentów i ich rodzin.

60. proc. oceniło, ze im i ich rodzinie żyje się dobrze (wzrost o 1 pkt. proc.), 34 proc. oceniło, że ani dobrze, ani źle (spadek o 1 pkt. proc.), 6 proc. oceniło, że źle (wzrost o 1 pkt. proc.).

60 proc. dobrze oceniła warunki materialne swoich gospodarstw domowych (wzrost o 3 pkt. proc. wobec sierpnia), 34 proc. oceniło je przeciętnie (spadek o 4 pkt. proc.), 7 proc. oceniło je źle (spadek o 2 pkt. proc.).

Zadowolenie z poziomu życia własnej rodziny oraz z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego częściej deklarują badani o wyższych dochodach per capita, respondenci lepiej wykształceni oraz młodsi ankietowani

W pierwszej połowie września 22 proc. badanych sądziło, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło lepiej (wzrost o 1 pkt. proc.), 51 proc. nie zakładało żadnych zmian (spadek o 2 pkt. proc.), 12 proc. przewidywało pogorszenie (tyle samo co w sierpniu). Zdania nie miało 15 proc. (tyle samo co w sierpniu).

20 proc. badanych sądziło, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich gospodarstw domowych poprawią się (tyle samo co w sierpniu), 68 proc. nie zakładało żadnych zmian (wzrost o 3 pkt. proc.), 13 proc. przewidywało pogorszenie (tyle samo co w sierpniu).

Badanie zrealizowano od 4 do 14 września 2023 r. na próbie liczącej 1073 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 62,7 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 23,4 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 13,9 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/