Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma ułatwić gminom i powiatom prowadzenie mieszkań chronionych, które przeznaczone są w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami - poinformowała we wtorek w komunikacie po posiedzeniu rządu KPRM.

Nowe przepisy doprecyzowują też kwestie świadczenia usług sąsiedzkich, jako formy usług opiekuńczych.

W projekcie noweli ustawy wprowadzone zostaną nowe usługi w pomocy społecznej, tj. usługi opiekuńcze świadczone w formie usługi sąsiedzkiej. "Wsparcie skierowane będzie głównie dla osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, które świadczą profesjonalne opiekunki" - wyjaśniono.

Domy pomocy społecznej będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej (w formie całodobowej lub dziennej) dla osób, które w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób zależnych, poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Projekt zastępuje "mieszkania chronione" "mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi”. Jak wskazano, zmiana dotyczy sposobu realizacji usług w nowych typach mieszkań i ma na celu jeszcze większe spersonalizowanie usług, które oferowane są w ramach tej formy wsparcia.

Kierownicy lub dyrektorzy domów pomocy społecznej oraz podmioty prowadzące placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, będą musiały prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Chodzi o zdarzenia dotyczące mieszkańców domu lub osób przebywających w placówce, które związane są z zagrożeniem ich życia lub zdrowia. Dotyczy to także podejmowania przez placówki działań następczych oraz przekazywania informacji właściwym organom.

Według zapisów projektu, osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności (w tym w systemie dozoru elektronicznego) oraz osoby tymczasowo aresztowane, będą mogły korzystać ze świadczenia pomocy społecznej, jakim jest praca socjalna. Rozwiązanie to będzie dotyczyło ostatniego okresu pobytu w zakładzie.

Uregulowana zostanie również kwestia zgłaszania przypadków napaści na pracowników socjalnych. Dane gromadzone obecnie w rejestrach nie odzwierciedlają bowiem pełnego obrazu zdarzeń.

Pracownik socjalny, który jest zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i został pokrzywdzony przestępstwem, polegającym na naruszeniu nietykalności, czynnej napaści i znieważeniu funkcjonariusza publicznego – w związku z wykonywaniem czynności służbowych – będzie miał przyznaną bezpłatną ochronę prawną w postępowaniu karnym.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 2 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ mhr/