W maju, w stosunku do kwietnia, w niewielkim stopniu umocniło się przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Uważa tak połowa badanych (57 proc., wzrost o 4 punkty procentowe), a nieco więcej niż co czwarty jest przeciwnego zdania (27 proc.). Co szóstemu respondentowi trudno ją ocenić (16 proc., spadek o 5 punktów).

Oceny sytuacji politycznej są zbliżone do zarejestrowanych miesiąc wcześniej. Największa część badanych postrzega ją negatywnie (43 proc.), blisko co trzeci uważa, że jest przeciętna (31 proc., wzrost o 3 punkty), a co piąty ocenia ją pozytywnie (19 proc.). Relatywnie niewielu nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie (7 proc.).

Podobnie jak w kwietniu blisko połowa badanych uważa, że sytuacja polityczna w ciągu najbliższego roku nie zmieni się (48 proc.), niemała część spodziewa się pogorszenia (29 proc.), a relatywnie niewielu liczy na poprawę (11 proc.). Co ósmy respondent nie ma zdania na ten temat (12 proc.).

Reklama

W stosunku do ubiegłego miesiąca nie zmieniły się znacząco oceny sytuacji gospodarczej w kraju. Największa część badanych ocenia ją negatywnie (41 proc.), trzech na dziesięciu przeciętnie (29 proc., spadek o 4 punkty), a co czwarty (25 proc., wzrost o 2 punkty) – pozytywnie. Stosunkowo niewielu nie ma wyrobionej opinii w kwestii kondycji gospodarki w Polsce (5 proc.).

Reklama

W porównaniu z poprzednim miesiącem poprawiły się prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej. Zmniejszył się odsetek badanych obawiających się jej pogorszenia (o 4 punkty, do 46 proc.), a zwiększyły się odsetki liczących na poprawę (o 3 punkty, do 13 proc.) oraz nieoczekujących zmian w tym obszarze (o 2 punkty, do 31 proc.). Co dziewiąty ankietowany nie ma zdania w tej sprawie (11 proc.).

Autorzy raportu wskazują, że w ciągu ostatniego miesiąca zmniejszyły się odsetki badanych deklarujących, że im i ich rodzinom żyje się dobrze (o 3 punkty, do 55 proc.), zwiększyły twierdzących, że przeciętnie (o 4 punkty, do 39 proc.), a liczba niezadowolonych praktycznie pozostała bez zmian (6 proc.).

Jednocześnie przybyło zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (o 3 punkty, do 56 proc.), ubyło niezadowolonych (o 2 punkty, do 6 proc.), a liczba oceniających je przeciętnie nie zmieniła się (39 proc.).

Blisko połowa ankietowanych uważa, że poziom życia ich i ich rodzin nie ulegnie zmianie (46 proc.), więcej niż co czwarty spodziewa się pogorszenia (28 proc., spadek o 2 punkty), a relatywnie niewielu oczekuje poprawy (13 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 maja 2022 roku na próbie liczącej 1087 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 28,7 proc. – CATI i 12,4 proc. – CAWI). (PAP)

Autorka: Agata Zbieg