Do najlepiej ocenianych dziedzin działalności drugiego rządu Mateusza Morawieckiego po dwóch latach od jego powstania należą: obronność i zapewnienie bezpieczeństwa państwa (łącznie 40 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych, a 25 proc. dostatecznych i 24 niedostatecznych), polityka prorodzinna (39 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych a 30 proc. dostatecznych oraz 20 proc. niedostatecznych) oraz zwalczanie przestępczości (36 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych, 27 proc. dostatecznych i 23 proc. niedostatecznych).

Względnie dobrze oceniana jest także polityka w dziedzinie ochrony środowiska (31 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych, 28 proc. dostatecznych i 25 proc. niedostatecznych). W przypadku takich obszarów działalności jak opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy oraz polityka gospodarcza można mówić o niejednoznacznych opiniach, bowiem odsetek osób wystawiających rządowi dobre i bardzo dobre noty (łącznie po 31 proc.) jest zbliżony do odsetka postrzegających jego działania jako dostateczne (po 29 proc.) lub niedostateczne (odpowiednio 29 proc. i 33 proc.).

Jak podkreśla CBOS pozostałe dziedziny działania rządu wypadają już gorzej. Nieco więcej ocen niedostatecznych niż dobrych i bardzo dobrych gabinet Mateusza Morawieckiego uzyskuje za politykę w takich obszarach jak: kierowanie państwem (34 proc. do 29 proc.), oświata (36 proc. do 29 proc.) oraz zwalczanie korupcji (34 proc. do 27 proc.). Także polityka rolna częściej budzi jednoznacznie krytyczne (29 proc.) niż pozytywne opinie (21 proc.), choć działania rządu w tej dziedzinie są dla stosunkowo wielu osób trudne do oceny (25 proc. odpowiedzi „Trudno powiedzieć”).

Reklama

Według CBOS jeszcze bardziej krytycznie odbierana jest polityka zagraniczna obecnego gabinetu, a więc sfera, która nigdy nie należała – w odbiorze społecznym – do najmocniejszych punktów ekip rządowych po roku 2015. Dobrze lub bardzo dobrze postrzega ją 25 proc. ankietowanych, 39 proc. ocenia ją jako niedostateczną. Dwie najgorzej oceniane dziedziny działań rządu to właściwe gospodarowanie publicznymi pieniędzmi oraz opieka zdrowotna. W przypadku każdej z nich oceny niedostateczne wystawia rządzącym po 47 proc. badanych.

Obecny rząd Mateusza Morawieckiego po dwóch latach funkcjonowania jest znacząco gorzej oceniany niż poprzedni gabinet kierowany przez tego polityka we wszystkich uwzględnionych w badaniu sferach działania. Biorąc pod uwagę zmiany średnich ocen na skali od 2 do 5 można powiedzieć, że uzyskuje gorsze oceny przede wszystkim w zakresie zwalczania korupcji (spadek średniej z 3,57 do 3,01), polityki gospodarczej (spadek z 3,61 do 3,07), sposobu gospodarowania publicznymi pieniędzmi (spadek z 3,34 do 2,80), polityki rolnej (spadek z 3,44 do 2,92), polityki prorodzinnej (spadek z 3,81 do 3,35) i polityki zagranicznej (spadek z 3,38 do 2,92). Stosunkowo najmniejsze pogorszenie CBOS notuje w opiniach o działaniach rządu w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, opieka zdrowotna, szkolnictwo oraz pomoc społeczna.

Reklama

Ogólnie rzecz biorąc, działania rządu częściej niż przeciętnie doceniają badani w wieku 45+, szczególnie respondenci mający 65 lat i więcej, mieszkańcy małych miejscowości, osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, ankietowani słabiej sytuowani, zwłaszcza ci, których miesięczne dochody per capita nie przekraczają 1500 zł. Bardziej niż przeciętnie krytyczni w ocenie dokonań rządu są badani poniżej 45 roku życia, mieszkańcy dużych miast, osoby najlepiej wykształcone i sytuowane: z wykształceniem wyższym, o miesięcznych dochodach per capita od 3000 zł wzwyż.

Wyborcy partii rządzącej i jej koalicjantów z aprobatą przyjmują przede wszystkim politykę w dziedzinie obronności i zapewnienia bezpieczeństwa państwa (88 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych), kierowanie państwem (85 proc.), politykę gospodarczą (84 proc.) oraz działania mające na celu wspieranie rodzin (83 proc.). Stosunkowo najgorzej oceniają natomiast funkcjonowanie opieki zdrowotnej (49 proc. ocen bardzo dobrych i dobrych).

Najbardziej krytyczni w opiniach wobec gabinetu Mateusza Morawieckiego są zdeklarowani wyborcy Koalicji Obywatelskiej: niedostateczną ocenę wystawiają rządowi przede wszystkim za gospodarowanie publicznymi pieniędzmi (88 proc.), politykę zagraniczną i opiekę zdrowotną (po 81 proc.), za sposób kierowania państwem (76 proc.) i zwalczanie korupcji (74 proc.). Najmniej ocen negatywnych dotyczy polityki prorodzinnej (46 proc.).

Zwolennicy trzech pozostałych ugrupowań opozycyjnych (Lewicy, Polski 2050 Szymona Hołowni, ale także Konfederacji) dość zgodnie podzielają negatywne oceny sposobu gospodarowania pieniędzmi przez rząd (odpowiednio 74 proc., 85 proc. i 80 proc. ocen niedostatecznych) oraz polityki w zakresie ochrony zdrowia (odpowiednio 68 proc., 75 proc. i 71 proc.).

Ponadto elektoraty Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni często krytykują rząd za prowadzoną przez niego politykę zagraniczną (odpowiednio 71 proc. i 63 proc. ocen niedostatecznych), kierowanie państwem (odpowiednio 66 proc. i 61 proc.) oraz szkolnictwo (odpowiednio 66 proc. i 70 proc.).

Wśród wyborców Konfederacji rząd jest krytykowany za politykę gospodarczą (65 proc.). Spora część z nich jednak dobrze ocenia politykę rządu w dziedzinie obronności (41 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych) oraz zwalczania przestępczości (39 proc.), ponadto dostatecznie ocenia kierowanie państwem (51 proc.), ochronę środowiska (47 proc.), wspieranie rodzin (44 proc.), pomoc potrzebującym (43 proc.).

Zwolennicy Polski 2050 Szymona Hołowni przeważnie negatywnie postrzegający działania rządu, a względnie najlepiej oceniają go za politykę prorodzinną (44 proc. not dostatecznych) i zwalczanie przestępczości (42 proc.).

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1 proc. - metodą CAPI, 29,8 proc.– CATI i 14,1 proc. – CAWI).