Rząd planuje uproszczenie i przyśpieszenie procedur dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach planowane jest na III kw.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach […] ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce" - czytamy w wykazie.

Zachodzi ponadto potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy w interesie polskich pracodawców, jak również ułatwienie pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników zza granicy. Celem projektu jest również poprawa innych obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców, w tym postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, podano także.

Planowane jest również skrócenie procedury ubiegania się zezwolenie na pobyt czasowy.

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę:

a) rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (planowane jest nałożenie obowiązku otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca),

b) wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

c) poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

d) wprowadzenie rozwiązania przyśpieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki;

Ponadto planowane jest także:

a) wprowadzenie 60-dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji liczonych od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia zostały uzupełnione, a jednocześnie cudzoziemiec stawił się osobiście w urzędzie wojewódzkim i przedłożył wszystkie wymagane dokumenty

b) wprowadzenie szczególnych 90-dniowych terminów na rozpatrzenie sprawy dla organu odwoławczego w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,

b) wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi w postępowaniach o zezwolenie na pobyt, wymiana informacji pomiędzy wojewodą lub szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a służbami przekazującymi informacje, dot. obronności lub bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) odniesienie wynagrodzenia jako wymogu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji do przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy,

d) uporządkowanie przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać,

e) wprowadzenie szczególnych, 6-miesięcznych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej liczonych w sposób szczególny, od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione, a jednocześnie cudzoziemiec stawił się osobiście w urzędzie wojewódzkim jak również przedłożył wszystkie wymagane dokumenty.

Jednocześnie w ramach zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową. Projekt przewiduje także ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski, podano także.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie regulacji czasowej, zakładającej uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., a niezakończonych.

Projekt zawiera również poprawki i uzupełnienia obowiązujących przepisów oraz drobne propozycje zmian o charakterze legislacyjnym.