Sejm zajmie się projektem Nowoczesnej dotyczącym ograniczenia praw związków zawodowych, poprzez zniesienie części obowiązków przedsiębiorców wobec związkowców.

Wśród proponowanych przez Nowoczesną rozwiązań znajduje się likwidacja finansowania przez przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych. Nowoczesna zapisała w projekcie, że związkowiec miałby prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, ale nie otrzymywałby - jak obecnie - za ten czas wynagrodzenia od pracodawcy. Związki zawodowe - zgodnie z projektem - miałyby obowiązek przedstawiać sprawozdania finansowe, czego obecnie nie muszą robić.

Posłowie zajmą się ponadto projektami Nowoczesnej dotyczącymi zniesienia ciszy wyborczej i finansowania partii. Porządek został również uzupełniony o projekt dot. finansowania partii autorstwa klubu Kukiz'15.

Projekt noweli Kodeksu wyborczego przewiduje zniesienie ciszy wyborczej w dniu poprzedzającym wybory i referenda oraz w dniu głosowania. W dniu wyborów agitować nie można byłoby w budynku, w którym odbywa się głosowanie, ani w samym lokalu wyborczym. Projekt Nowoczesnej zakłada również, że publikowanie sondaży byłoby zabronione jedynie w dniu głosowania aż do zamknięcia lokali wyborczych.

Zmiany zaproponowane przez Nowoczesną w sprawie finansowania zakładają z kolei, że na budżet partii politycznej składałyby się dwie części: dotacja z budżetu państwa oraz darowizny osób prywatnych. Projekt wprowadza ograniczenia - roczna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz danej partii nie mogłaby przekroczyć 50 tys. zł.

Klub Kukiz'15 proponuje natomiast likwidację finansowania partii z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości odpisania od podatku dochodowego 5 zł z przeznaczeniem na wybraną partię.

Kolejnym punktem środowego posiedzenia Sejmu jest projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz Kodeks karny wykonawczy, który zakłada powrót do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca zeszłego roku i objęcie systemem dozoru elektronicznego (SDE) części osób skazanych na kary więzienia.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. dozór elektroniczny stał się rodzajem kary ograniczenia wolności, a nie - jak było wcześniej - sposobem wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Istotą zmiany jest przywrócenie SDE jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie kary ograniczenia wolności. Rząd przyjął ten projekt przed miesiącem.

Posłowie rozpatrzą również sprawozdanie komisji kultury i środków przekazu o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który dotyczy określania udziału audycji europejskich w wyspecjalizowanych programach telewizyjnych w drodze decyzji administracyjnych, wydawanych przez przewodniczącego KRRiT, a nie w drodze rozporządzenia.

W czwartek posłowie zajmą się poprawkami Senatu do budżetu. Senat zgłosił w zeszłym tygodniu 20 poprawek do budżetu; podczas wtorkowego posiedzenia sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała za przyjęciem wszystkich poprawek. Senat zaproponował m.in. - wbrew stanowisku rządu - zwiększenie o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a mają być przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

Komisja przychyliła się też do poprawki, by o 2,5 mln zł zwiększyć wydatki bieżących Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa. Inna poprawka zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

W czwartek Sejm zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, autorstwa Platformy. Projekt zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. do 8 tys. złotych, która miałaby być co roku waloryzowana.

Sejm zajmie się też zmianami w prawie łowieckim, które zakładają, że szacowaniem szkód łowieckich oraz ustalaniem wysokości odszkodowań mają zająć się wojewodowie, a nie, jak teraz myśliwi. Zmiany, według autorów, mają być bardziej korzystne dla rolników.

W piątek posłowie wysłuchają sprawozdania Rady Ministrów o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku.