Jaką stawkę VAT należy stosować dla usług wstępu do salonu wirtualnej rzeczywistości oferującego gry VR?

Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi salon wirtualnej rzeczywistości, w którym jest dostępny zeroki wybór gier VR. Na usługę składają się:

sprzedaż biletu wstępu do salonu wirtualnej rzeczywistości, który upoważnia do przebywania oraz korzystania z wyposażenia salonu przez określony czas,

prowadzone przez pracownika spółki szkolenie z obsługi sprzętu oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w salonie,

wybór przez klienta stanowiska (indywidulanej strefy) do gry w wirtualnej rzeczywistości,

przekazanie przez pracownika klientowi zestawu do wirtualnej rzeczywistości,

samodzielnie korzystanie przez klienta z udostępnionej przestrzeni i sprzętu przez czas wykupiony w ramach biletu wstępu, przy czym klient używa zestawów wirtualnej rzeczywistości składających się z okularów (gogle VR – okulary 3D do poruszania się w wirtualnej rzeczywistości) oraz kontrolerów trzymanych w rękach.

W godzinach funkcjonowania lokalu przebywa w nim obsługa, która przyjmuje opłaty za wstęp lub sprawdza bilety zakupione za pośrednictwem popularnych portali internetowych (są wydrukowane lub okazywane na urządzeniu mobilnym). Obsługa czuwa też nad przebiegiem gier, przygotowuje i wydaje sprzęt oraz udziela wskazówek technicznych w zakresie jego obsługi. Zamiarem klientów jest nabycie jednego świadczenia w postaci wstępu do salonu gier wirtualnej rzeczywistości, oczekują oni przede wszystkim rozrywki i właśnie ona jest celem i efektem świadczenia. Jaką stawkę VAT należy stosować dla usług wstępu do salonu wirtualnej rzeczywistości oferującego gry VR?

Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23 proc. (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Jednak na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 8 proc. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT w poz. 65 wskazano: „Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne” – bez względu na symbol PKWiU. Przy czym przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji terminów „rozrywka”, „rekreacja”, „park rozrywki” czy „wesołe miasteczko”. Aby zatem poznać ich znaczenie, należy sięgnąć do wykładni językowej. Zgodnie z definicjami słownikowymi (zob.: https://sjp.pwn.pl):

  • „rekreacja” oznacza „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”,
  • „wesołe miasteczko” oznacza „teren z urządzeniami rozrywkowymi, takimi jak karuzele, strzelnice, kolejki”,
  • „rozrywka” oznacza „to, co służy odprężeniu, wypoczynkowi”.

Park można definiować jako duży ogród z alejkami i ścieżkami spacerowymi, jak również jako teren, na którym jest zgromadzony sprzęt. Znaczenie obu pojęć jest w istocie bardzo zbliżone i obejmuje teren służący ogólnie odprężeniu i wypoczynkowi, na którym znajdują się określone atrakcje, takie jak karuzele, kolejki i strzelnice. Zatem pojęcie parku rozrywki należy rozumieć jako miejsce zarówno otwarte, jak i zamknięte, które służy jego klientom do odprężenia się, zabawy, wypoczynku, rozrywki.

Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że obniżoną stawką podatku w wysokości 8 proc. są objęte wymienione w poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy o VAT usługi, ale tylko w zakresie wstępu. Z kolei „wstęp” oznacza m.in. „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś” (https://sjp.pwn.pl).

Zatem pod pojęciem wstępu w rozumieniu poz. 65 zał. nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć: możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze „wstępem” w rozumieniu tych przepisów jest związane określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I np. z nabyciem biletu wstępu do teatru jest związana możliwość obejrzenia przedstawienia, zaś w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, imprezy sportowej – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, siłowni – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

W analizowanej sprawie usługa świadczona przez spółkę polega na umożliwieniu wstępu do salonu wirtualnej rzeczywistości wyposażonego w infrastrukturę i urządzenia służące rozrywce. Usługa przyjmie postać biletów wstępu do salonu, które pozwalają korzystać z atrakcji udostępnianych przez spółkę. W ramach czasu objętego biletem klient może samodzielnie zdecydować, z których atrakcji będzie korzystał, czyli w jakie gry będzie grał. Klienci oczekują przede wszystkim rozrywki i właśnie ona jest celem i efektem świadczenia. Zatem należy stwierdzić, że świadczona przez spółkę usługa mieści się w kategorii usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, o których mowa w poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Podsumowanie: świadczenie usługi wstępu do salonu wirtualnej rzeczywistości oferującego gry VR będzie opodatkowane stawką VAT w wysokości 8 proc. na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. art. 146ef ust. 1 pkt 2 i w zw. z poz. 65 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (wiążąca informacja stawkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 czerwca 2023 r., sygn. 0112-KDSL2-1.440.93.2023.3.MK). ©℗