Kiedy przygotować korektę sprawozdania Rb-28S? Jaki paragraf klasyfikacji na zwrot dotacji celowej?

Regionalna Izba Obrachunkowa wykazała wadę w kwartalnym Rb-N, bo rzekomo zawyżono dane w pozycji „Pożyczki długoterminowe” z tytułu umowy zakupu na raty nieruchomości samorządowej (kwota 5 tys. zł). Dane są, według RIO, niezgodne z ewidencją księgową. Czy błędem w podanej pozycji jest brak uwzględnienia nadpłaty wniesionej przez nabywcę ww. nieruchomości?

Z podanego stanu faktycznego należy wnioskować, że należność gminy ma związek ze zbyciem nieruchomości samorządowej, zapewne z uwzględnieniem przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.). W art. 13 ust. 1 tej ustawy postanowiono m.in., że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd. Mogą one być również obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Natomiast z art. 70 ww. aktu prawnego wynika w szczególności, że cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2 u.g.n., może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, zaś następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Zapewne więc nabywca zakupił nieruchomość od gminy, co jest związane po jego stronie z obowiązkiem wnoszenia rat do gminy. Z tego tytułu gminie przysługują należności, które powinny być ujmowane w sprawozdaniu Rb-N, o którym mowa w rozporządzeniu z 17 grudnia 2020 r. ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Jak jednak podano w zapytaniu, problemem ma być wykazanie zawyżonych danych w Rb-N. Chodzi o pozycję N2.2 „Pożyczki długoterminowe”. Warto wspomnieć, że w par. 13 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań wskazano, że w układzie przedmiotowym są prezentowane m.in. należności wynikające z tytułu pożyczki – rozumiane jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek, umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), z wyłączeniem papierów udziałowych. Z kategorii tej są natomiast wyłączone udzielone kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia kredytu (przez dostawców lub producentów) na transakcje dotyczące wyrobów i usług o terminie spłaty nieprzekraczającym roku.

W kontekście wskazanego stanu faktycznego warto odnotować ustalenie zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 27 listopada 2023 r. (znak WK-610/27/4/23). W ramach podanego dokumentu stwierdzono, że: „W kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Urzędu wg stanu na koniec IV kwartału (…) r. w poz. N 2.2 «Pożyczki długoterminowe» zawyżono należności wynikające z umowy zakupu na raty nieruchomości gminnej, zawartej 28 sierpnia 2019 r., o 4.834,99 zł, niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej jednostki”. Tym samym naruszono przepisy obowiązującego wówczas rozporządzenia ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Warto dodać, że przyczyną ww. nieprawidłowości było nieuwzględnienie w kwocie zadłużenia nadpłat wniesionych przez nabywcę nieruchomości. W ramach wniosku pokontrolnego nakazano jednostce, aby prawidłowo wykazywała w sprawozdaniu Rb-N należności z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości stanowiących mienie gminy. Obecnie w takiej sytuacji trzeba zastosować par. 4 ust. 1 pkt 1 i par. 10 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz par. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z par. 14 pkt 6 Instrukcji sporządzania sprawozdań.

Można wiec stwierdzić, że w analizowanej sytuacji RIO trafnie wskazała, że w podanej pozycji sprawozdania Rb-N dane wykazano w kwocie zawyżonej. Nadpłata wniesiona przez nabywcę nieruchomości powinna mieć odzwierciedlenie nie tylko w zapisach ewidencji księgowej, lecz także w danych sprawozdawczych. ©℗

Przesłaliśmy do RIO sprawozdanie jednostkowe Rb-28S, w którym pomyłkowo wykazano dane niezgodne z ewidencją księgową w zakresie zobowiązań w paragrafie 4110 (zawyżono je o 3 tys. zł), a zaniżono w paragrafie 4040 (o ww. kwotę). Sumarycznie te kwoty niejako się bilansują w ramach działu. Czy takie ujęcie jest dopuszczalne? Czy jednak należy skorygować sprawozdanie?

Ocenę sprawozdawczą warto poprzedzić przypomnieniem oznaczenia klasyfikacyjnego przytoczonych podziałek paragrafów wydatkowych, co wymaga odniesienia się do przepisów rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. I tak paragraf 411 ww. aktu wykonawczego ma oznaczenie: „Składki na ubezpieczenia społeczne”, natomiast paragraf 404 ma oznaczenie: „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Z kontekstu podanych podziałek klasyfikacyjnych należy więc wnioskować, że powyższe zobowiązania mają związek z wynagrodzeniami pracowniczymi.

W każdym razie z punktu widzenia klasyfikacji budżetowej ww. podziałki dotyczą dwóch odrębnych tytułów zobowiązaniowych, co musi mieć odpowiednie odzwierciedlenie w ewidencji księgowej.

Jeśli założymy, że w podanym stanie faktycznym ewidencja księgowa jest prowadzona właściwie, to już ujęcie sprawozdawcze jest nieprawidłowe, skoro pomylono podziałki klasyfikacyjne wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S w zakresie tej samej kwoty.

Na uwagę w tym kontekście zasługuje par. 8 ust. 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, gdzie stwierdzono m.in., że sprawozdania sporządza się następująco:

  • w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;
  • w kolumnie „Zobowiązania wymagalne” wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a które nie są ani przedawnione, ani umorzone, z wyróżnieniem zobowiązań powstałych w latach ubiegłych i zobowiązań powstałych w roku bieżącym.

Podany stan faktyczny należy więc kwalifikować jako naruszenie par. 9 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, gdzie postanowiono, że kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

W ocenie podanego stanu faktycznego pomocne będzie również ustalenie kontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 14 listopada 2023 r. (znak RIO.II.600.35.2023). Stwierdzono w nim następującą nieprawidłowość: „Wykazanie – w jednostkowym sprawozdaniu Rb-28S za 2022 r. – danych niezgodnie z ewidencją księgową (w zakresie zobowiązań w dz. 400, rozdz.40001, § 4110 zawyżonych o 4.204,74 zł i w rozdz. 40095 § 4040 zaniżonych o tę kwotę)”. W ramach wniosku pokontrolnego nakazano jednostce, aby w jednostkowym sprawozdaniu Rb-28S wykazywała dane zgodnie z ewidencją księgową, stosownie do par. 9 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Jak więc wynika z powyższego, przedstawiony w zapytaniu sposób ujęcia zobowiązań w sprawozdaniu Rb-28S jest wadliwy, bowiem nie odzwierciedla danych z ewidencji księgowych i przyporządkowanych tym zobowiązaniom paragrafów wydatkowych. Nie można argumentować legalności wykazania tych danych z powołaniem się na „bilansowanie kwot w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej”. W konsekwencji istnieją podstawy do sporządzenia korekty sprawozdania. ©℗

W jakiej klasyfikacji budżetowej (w styczniu 2024 r.) ująć w budżecie gminy zwrot dotacji celowej, którą jednostka w 2023 r. otrzymała z powiatu, ale której nie wykorzystała w całości? Była to pomoc finansowa na zadanie drogowe powiatu. Czy można zastosować paragraf 097?

Analizę zapytania należy poprzedzić odniesieniem się do przepisów związanych z pomocą finansową dla JST, które występują przede wszystkim w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim art. 216 ust. 2 pkt 5. Zgodnie z tym przepisem wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei z art. 220 ust. 1 ww. ustawy wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego może zostać udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa.

W kontekście zapytania warto także wspomnieć o art. 10 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gdzie postanowiono, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Z kontekstu zapytania należy wnioskować, że powiat (jako beneficjent dotacji) w 2023 r. nie wykorzystał w całości dotacji, co będzie skutkowało obowiązkiem jej częściowego zwrotu w styczniu 2024 r. Założenie to jest zgodne z prawem, w tym z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem terminów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 189 ust. 4.

Co istotne, opisana wyżej operacja musi mieć odpowiednie odzwierciedlenie nie tylko w przepisach ww. ustawy, lecz także w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej. Należy więc skonfrontować podaną propozycję klasyfikacyjną z podanym stanem faktycznym. I tak podany paragraf 097 ma oznaczenie: „Wpływy z różnych dochodów”. Z jego opisu wynika, że obejmuje on wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności:

  • spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.;
  • zwrot kosztów szkolenia pracowników;
  • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa;
  • wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;
  • wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podany paragraf nie będzie jednak właściwym rozwiązaniem, bowiem w tym zakresie należy rozważyć paragraf 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”. Z jego opisu wynika, że ujmuje się nim m.in. zwroty niewykorzystanych w rozumieniu art. 168 ustawy o finansach publicznych dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291. W paragrafie tym jednostki samorządu terytorialnego ujmują także zwroty środków po zakończeniu roku budżetowego.

W kontekście podanego zapytania pomocne będzie stanowisko zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 14 marca 2022 r. (znak WK.60.29.2021). W podanym dokumencie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że „Dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej w kwocie ogółem 3.202,73 zł, dokonanego w styczniu 2021 r., ujęto wg § 0970 «Wpływ z różnych dochodów», zamiast wg § 2950 «Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności»”. Należy dodać, że paragraf 295 jest szczególnym rozwiązaniem klasyfikacyjnym w stosunku do ogólnego paragrafu 097.

Reasumując, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z powiatu należy ująć w budżecie gminy w paragrafie 295, a nie w 097. ©℗