Po zmianie rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej zastanawiam się, jak w tym roku w sprawozdaniu w Rb-27S wykazywać skutki zwolnień. Chodzi mi przede wszystkim o zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy sporządzając Rb-27S, powinnam wziąć je pod uwagę?

Od 31 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wprowadziło ono różne zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej, w tym w kontekście funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z nich dla samorządów gminnych jest wspomniana w pytaniu zmiana sposobu wykazywania danych w zakresie tzw. skutków udzielonych ulg i zwolnień. Chodzi tu o kolumnę 12 sprawozdania Rb-27S. Aktualnie par. 3 ust. 1 pkt 9 w załączniku nr 37 do ww. rozporządzenia stanowi, że „w kolumnie «Skutki udzielonych ulg i zwolnień...» wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyłącznie skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach stanowiących dochody podatkowe wymienione w art. 20 ust. 3 pkt 1–8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień”.

Natomiast do czasu nowelizacji ww. przepis brzmiał: „w kolumnie «Skutki udzielonych ulg i zwolnień...» wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień”.

Porównując zestawienie ww. przepisów, od razu widać różnicę. Otóż aktualnie obowiązujący pkt 9 precyzyjnie odnosi się do skutków ulg w podatkach i opłatach stanowiących dochody podatkowe wymienione w art. 20 ust. 3 pkt 1–8 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które są wprowadzone uchwałą rady gminy/miasta na prawach powiatu. Z kolei w poprzednim brzmieniu ustawodawca posługiwał się sformułowaniami o większym stopniu ogólności, bez odwołania się do ustawy o dochodach JST. Takie brzmienie tego przepisu budziło wątpliwości, a mianowicie służby księgowe zastanawiały się, czy w sprawozdaniu Rb-27S należy ujmować – i w jakim zakresie – skutki wynikające z opłat mających podstawy w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ustawie tej bowiem przewidziano dwa typy zwolnień, tj. wynikające z art. 6 ust. 4 i ust. 4a. Dla przypomnienia: w ust. 4 postanowiono, że rada gminy w drodze uchwały może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), lub rodziny wielodzietne (o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny). Zgodnie zaś z ust. 4a rada gminy w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W konsekwencji opisanej wyżej zmiany legislacyjnej aktualnie w sprawozdaniu Rb-27S powinno się ujmować skutki w podatkach/opłatach wymienionych we wspomnianym wyżej art. 20 ust. 3 pkt 1–8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z podanych przepisów wynika zaś, że:

„3. Przez dochody podatkowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się łączne dochody z tytułu:

1) podatku od nieruchomości;

2) podatku rolnego;

3) podatku leśnego;

4) podatku od środków transportowych;

5) podatku od czynności cywilnoprawnych;

6) podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

7) wpływów z opłaty skarbowej;

8) wpływów z opłaty eksploatacyjnej.”

Z powyższego zestawienia należy więc wnioskować, że ustawodawca nie uwzględnił w odesłaniu ww. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W konsekwencji nie ma również przesłanek, aby ujmować skutki zwolnień z nimi związanych w sprawozdaniu Rb-27S.

Reasumując, po nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej do nowych okresów sprawozdawczych w 2023 r. należy stosować zmienione zasady wykazywania danych m.in. w zakresie sprawozdania Rb-27S – w zakresie kolumny „Skutki udzielonych ulg i zwolnień”. Nie wykazuje się tam skutków finansów zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ©℗