Przy czym sprawozdanie uważa się za sporządzone tylko wówczas, gdy dokument ten jest opatrzony podpisami elektronicznymi zarówno osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownika jednostki. Brak ww. podpisów będzie naruszeniem u.r.

Z kolei zgodnie z art. 54 sporządzone już sprawozdanie w niektórych sytuacjach można zmienić (nie później niż przed jego zatwierdzeniem, co powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego). Jednak w takiej sytuacji w dokumentacji jednostki należy koniecznie zachować pierwotną wersję sporządzonego sprawozdania, gdyż jest ona dowodem na to, że kierownik jednostki wywiązał się ze swoich obowiązków. Dokument ten bowiem potwierdza, że osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg – niezależnie od tego, czy to będzie osoba, która jest zatrudniona w jednostce, czy to jest zewnętrzny usługodawca – zapewniła techniczne aspekty związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, przygotowała dane, ujęła w odpowiednim formacie i umożliwiła podpisanie tego sprawozdania członkom organu kierowniczego właśnie w terminie wymaganym przez ustawę o rachunkowości. Warto przy okazji przypomnieć, że jeśli po 31 marca sporządzona zostanie kolejna wersja sprawozdania finansowego – np. z powodu korekt wskazanych przez biegłego rewidenta – to zatwierdzeniu, a potem złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego podlega ta ostateczna wersja. Dziś przedstawiamy odpowiedzi na kolejne pojawiające się pytania.