Ujmowanie rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych jest realizacją zasady współmierności przychodów i kosztów oraz zasady ostrożności. Jednostki są zobowiązane do odzwierciedlenia w sprawozdaniu finansowym wszystkich kosztów, które dotyczą działalności jednostki w bieżącym okresie, a spowodują wykorzystanie obecnych lub przyszłych zasobów jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych. Dokonując wyceny na potrzeby sprawozdania finansowego, każdy podmiot jest zobowiązany do ocenienia, czy istnieją na dzień bilansowy przyszłe zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności jednostki. W związku z nimi jednostki są zobligowane do ujęcia rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych (dalej: RMB).