Komitet Standardów Rachunkowości (dalej: KSR) opracował rekomendacje, które mają w tym pomóc. Opracowanie to zawiera odpowiedzi na pytania, jakie stawiają księgowi. Dotyczą one m.in. tego, jak ujmować w księgach i sprawozdaniach pomoc, jaką przekazują ich jednostki uchodźcom i bezpośrednio na granicę, jak rozliczać wsparcie, które organizacje pozarządowe otrzymują i przekazują innym, a także czy należy odzwierciedlić skutki tego zdarzenia już w sprawozdaniach za 2021 r., które obecnie przecież są przygotowywane. Odpowiedzi na te i wiele innych szczegółowych pytań znajdują się w rekomendacjach, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Dokument odnosi się nie tylko do sprawozdania finansowego, lecz także do sprawozdania z działalności i kompleksowo pokazuje, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę zarówno w odniesieniu do działań, które jednostki już podjęły, jak i przy planowaniu kolejnych kroków.
Podobnie jak wcześniejsze rekomendacje związane z pandemią COVID-19, obecne też odnoszą się do oceny założenia kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym, a także do ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie darowizn oraz ponoszonych kosztów wsparcia dla Ukrainy. Podjęta została też tematyka ostrożnej wyceny aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych rosyjskiej agresji. Adresatem rekomendacji są osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawo zdań z działalności, w szczególności: