Nasza gmina uzyskała środki z rządowego programu „Czyste powietrze”. Czy mogę zaklasyfikować wpływ tych środków w dziale 900, rozdziale 90019 i paragrafie 097?

Wstępnie warto przypomnieć, że program „Czyste powietrze” ma na celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Środki w ramach tego programu są przekazywane m.in. do gmin, które są ich dystrybutorami. Gminy bowiem następnie przekazują wspomniane środki np. dla mieszkańców gminy na podstawie specjalnych uchwał dotacyjnych podejmowanych z mocy upoważnienia ustawowego z art. 403 ust. 5 prawa ochrony środowiska.
Jeśli zaś chodzi o aspekt ujęcia w klasyfikacji budżetowej wskazanych środków, to proponowane w pytaniu rozwiązanie co do rozdziału i paragrafu nie jest właściwe. Wskazany rozdział 90019 został oznaczony jako „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, z kolei paragraf 097 został oznaczony jako „Wpływy z różnych dochodów”.
Dla podanych środków ustawodawca przewidział inne adekwatne podziałki klasyfikacji budżetowej. Chodzi o rozdział oznaczony jako 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Z kolei właściwym paragrafem dochodowym będzie paragraf 246 oznaczony jako „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”. W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 prawa ochrony środowiska.
Dlatego właściwa klasyfikacja po stronie dochodów to dział 900, rozdział 90005 oraz paragraf 246.
Podstawa prawna
rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1382)
art. 403 ust. 5, art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. ‒ Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)