Reklama
W omawianym przypadku na uwagę zasługuje art. 13 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z którego wynika, że do zadań izby należy m.in. wydawanie na wniosek organu wykonawczego JST opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także wykupu papierów wartościowych. Z kolei zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania z tytułu:
1) kredytu lub pożyczki na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 i art. 90,
2) innego niż wymienione w pkt 1, zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
3) emisji papierów wartościowych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 i art. 90

Reklama
– wymaga uzyskania przez zarząd jednostki opinii RIO o możliwości spłaty zobowiązania.
Zgodnie zaś z art. 212 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu JST.
Wskazane regulacje pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku. Zatem ustawodawca dla legalności zaciągnięcia zobowiązania wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej – należy ją uzyskać na etapie zaciągania zobowiązania.
Przy tym założeniu literalne brzmienie ww. regulacji prawnych daje podstawy do wniosku, że etap wykonywania umowy kredytowej/pożyczkowej i zmiany warunków spłaty zobowiązania nie stanowi wymogu uzyskania opinii. Założenie to ma także skutki w sferze dyscypliny finansów publicznych, gdyż samo zaciągnięcie zobowiązania bez uzyskania opinii RIO może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jednak w podanym stanie faktycznym nie istnieje wymóg uzyskania opinii RIO, a tym bardziej nie można mówić w tym zakresie przedmiotowym o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Podstawa prawna
ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137)
ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
art. 15 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289)
Więcej artykułów dla księgowych sfery budżetowej już w środę w dodatku „Księgowość Budżetowa”