W ubiegłym roku regionalne izby obrachunkowe w efekcie przeprowadzonych kontroli skierowały do rzeczników dyscypliny finansów publicznych łącznie 422 zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmujących 967 różnego rodzaju czynów (sprawozdanie z lipca 2021 r. Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych za 2020 r.). Te zarzucono 493 osobom. Stwierdzone przypadki dotyczyły m.in.:
Liczba osób, którym w 2020 r. zarzucono naruszenie dyscypliny finansów publicznych w stosunku do 2019 r. wzrosła – w 2019 r. było 465 osób, a w 2020 r. – 493.