Zgodnie z art. 40f ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorca prowadzący handel detaliczny lub hurtowy, który zobowiązany jest do uiszczania opłaty recyklingowej, musi prowadzić dodatkową ewidencję liczby nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. W przypadku gdy przedsiębiorca ma kilka jednostek sprzedaży detalicznej, taka ewidencja powinna być prowadzona dla każdej jednostki. Lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) może być oferowana klientowi wyłącznie wtedy, gdy jest wymagana ze względów higienicznych lub przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem jako podstawowe opakowanie. Ewidencja nie obejmuje takich toreb.
Na podstawie prowadzonej ewidencji przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb. Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana, co wynika z art. 40c ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
W księgach rachunkowych należną opłatę recyklingową ewidencjonuje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki. Opłata ta powinna zostać odniesiona w koszty zgodnie z zasadą memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości..
Jeżeli dany podmiot ewidencjonuje koszty w zespole 4, to opłatę księguje na koncie „Podatki i opłaty”. Z kolei w zespole 5 koszt ten jest odnoszony na konto „Koszty sprzedaży”. Zatem w jednostce ujmującej koszty jednocześnie w zespole 4 i 5 operacja naliczenia opłaty może zostać zaksięgowana zapisem:
  • Wn konto „Podatki i opłaty”,
  • Ma „Rozrachunki publicznoprawne”
oraz równolegle
  • Wn konto „Koszty sprzedaży”,
  • Ma konto „Rozliczenie kosztów”.
Uregulowanie opłaty recyklingowej do budżetu można ewidencjonować:
  • Wn konto „Rozrachunki publicznoprawne”,
  • Ma konto „Rachunek bieżący”.
Przychód z tytułu pobieranych od klienta opłat recyklingowych księguje się wraz z przychodami ze sprzedaży towarów na koncie „Sprzedaż towarów”, a rozchód sprzedanych toreb ewidencjonuje się:
  • Wn konto „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”,
  • Ma konto „Towary”.
Ewidencji jako torby wydane podlegają jedynie te przekazywane klientom. Torby na własne potrzeby są materiałami. ©℗
Podstawa prawna
art. 40a, 40c i art. 40f ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114)