Samorząd biegłych rewidentów udostępnił cztery przykładowe sprawozdania z badania sprawozdań finansowych za 2020 r. Skąd taka inicjatywa?
Z chęci wsparcia biegłych rewidentów i ułatwienia odpowiedniego ujęcia wszystkich zmian mających wpływ na treść lub układ sprawozdania z badania. Z takim dokumentem mamy do czynienia nieco ponad cztery lata. Wymóg jego sporządzania pojawił się wraz z wejściem w życie ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415). Wcześniej pracę biegłego rewidenta, zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości, kończyła opinia i raport z badania. Po zmianie przepisów z dwóch dokumentów został jeden, czyli sprawozdanie z badania, w zasadzie w swojej treści odpowiadający wcześniejszej opinii z badania. Dla zmiany zasad sprawozdawczości nie bez znaczenia było również przyjęcie do krajowego porządku prawnego międzynarodowych standardów badania. Część audytorów, tych którzy badali sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego (JZP), musiała zastosować je już do badania sprawozdań finansowych za 2016 r. Rok później pozostali audytorzy. Tak więc na biegłych rewidentów zaraz po oswojeniu się z dokumentem o nazwie „sprawozdanie z badania” czekała kolejna zmiana polegająca na przyjęciu począwszy od badania sprawozdań finansowych za 2018 r. zmienionych krajowych standardów badania (KSB) związanych ze sprawozdawczością z badania, czyli standardów z grupy „700”. Ta zmiana miała charakter rewolucyjny i wpływała na sprawozdania z badania. Zmienił się nie tylko układ poszczególnych jego elementów, czyli kolejność ich umieszczenia, lecz także treść większości z poszczególnych części. Dlatego, aby ułatwić pracę biegłym rewidentom, szczególnie tym związanym z mniejszymi firmami audytorskimi, co roku udostępniano wzory sprawozdań z badania, które uwzględniają kolejne zmiany w przepisach prawa oraz uchwałach przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a także otrzymane od Ministerstwa Finansów interpretacje.