Wakacje od ZUS stanowią formę pomocy de minimis. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami z początku roku nowe prawo przewiduje możliwość skorzystania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z nieuiszczania składek ZUS za jeden miesiąc w ciągu roku.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 12 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 863). Wejdzie w życie 1 listopada 2024 r. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami z początku roku przewiduje możliwość skorzystania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą z nieuiszczania składek ZUS za jeden miesiąc w ciągu roku. Wakacje od ZUS stanowią formę pomocy de minimis.

Wchodzące w życie zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż dają one przedsiębiorcom większą elastyczność finansową, gdy przedsiębiorca ma gorszy okres wynikający z braku zleceń czy czynników od niego niezależnych, takich jak chociażby problemy zdrowotne. W takich sytuacjach będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS.

Tylko miesiąc

Nowe przepisy stanowią, że osoba, która w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnęła przychód z działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości 2 mln euro, będzie mogła zostać zwolniona z obowiązku opłacania należnych składek na jej ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz solidarnościowy za wskazany przez nią miesiąc kalendarzowy.

Zwolnienie może również dotyczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli przedsiębiorca podlegał mu w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu poprzedzającym. Jednak zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej, która musi być opłacona za miesiąc, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z wakacyjnego zwolnienia.

Ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w zakresie tego, w których miesiącach można skorzystać z wakacji – równie dobrze może to być zarówno sierpień, jak i styczeń.

Wyłącznie na wniosek

Możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z wakacji od ZUS jest uzależniona od złożenia przez niego wniosku. Trzeba go złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty wakacyjnym zwolnieniem. Wniosek zawiera takie informacje, jak: imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego PESEL i NIP, oświadczenie o spełnianiu warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskującego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie przy użyciu portalu informatycznego utworzonego w systemie ZUS w formie dokumentu elektronicznego. Na możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia nie wpływa rodzaj wybranego przez niego opodatkowania (skala, ryczałt, tzw. liniówka czy karta podatkowa).

Kto się nie załapie?

Ustawa wymienia też przypadki, w których nie można skorzystać ze zwolnienia. Będzie tak, gdy przedsiębiorca:

1) jako ubezpieczony wykonywał w poprzednim lub w bieżącym roku działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego w roku rozpoczęcia działalności lub w poprzednim roku wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej;

2) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;

3) nie dysponuje limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Ile osób skorzysta?

Wprowadzenie wakacji składkowych to realizacja jednej z obietnic złożonych przez rząd. Chce on w ten sposób przeciwdziałać sytuacjom, w których mikroprzedsiębiorcy muszą zawieszać działalność, bo nie mają środków na pokrycie kosztów działalności, w tym składek ZUS.

Korzyść, jaką mogą odnieść przedsiębiorcy decydujący się na skorzystanie z wakacji od ZUS, przy obecnej wysokości składek może sięgać nawet 1600 zł. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Technologii z nowej ulgi będzie mogło skorzystać ok. 1,8 mln przedsiębiorców. ©℗