Nie stosuje się w tym przypadku reguł dotyczących wyjść prywatnych wynikających z kodeksu pracy. Zatem wierni kościołów prawosławnych i greckokatolickich mogą odpracować Wielkanoc w czerwcu, jeśli od początku takie były ustalenia w firmie.

Obowiązujący w Polsce kalendarz dni wolnych od pracy związany jest ze świętami obchodzonymi w religii katolickiej. W wielu firmach zatrudnieni są obywatele polscy innego wyznania, a także coraz częściej cudzoziemcy, co rodzi pytania o zasady pracy i możliwości odpracowywania świąt obchodzonych w ich religiach, które w naszym kraju dniami wolnymi nie są. W tym zakresie obowiązują co prawda dodatkowo przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 265; dalej: u.g.w.s.w.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego, ale są one dosyć lakoniczne i budzą wiele praktycznych pytań u pracodawców. Taki problem pojawił się chociażby w maju, gdy wierni kościołów wschodnich obchodzili Wielkanoc.

Czas odpracowania określa pracodawca i może to być zarówno przed, jak i po udzieleniu dnia wolnego. Odpracowanie nie musi nastąpić w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, jaki obowiązuje pracownika.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 u.g.w.s.w. osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zgodnie zaś z ust. 3 tego artykułu zwolnienie od pracy może być udzielone pod warunkiem odpracowania jego czasu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych. Szczegółowy tryb postępowania w tym zakresie określają z kolei przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej i ministra edukacji narodowej z 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. nr 26, poz. 235). Zgodnie z jego par. 1 pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 u.g.w.s.w., powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż trzy dni przed dniem zwolnienia.

I to jest niestety cała regulacja, a więc nie ustala ona wyraźnych zasad odpracowania i występowania o dzień wolny, w związku z czym DGP zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy z pytaniami, aby wyjaśnić wątpliwości. [stanowisko] GIP w stanowisku z 13 maja br. odpowiedział lakonicznie, acz konkretnie, że:

  • nie ma szczególnych wymogów co do formy czy postaci wniosku pracownika;
  • nie ma szczególnych zasad odpracowywania świąt, a w tym zakresie w całości warunki określa pracodawca i zawiadamia o nich zainteresowanego pracownika.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 13 maja 2024 r. wydane dla DGP w sprawie przepisów dotyczących zwolnień od pracy w związku ze świętami religijnymi (UNP:GIP-24-116557, GIP-GBI.0701.57.2024.3)

DGP: Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Zgodnie zaś z ust. 3 zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być udzielone „pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych”.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej i ministra edukacji narodowej z 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż trzy dni przed dniem zwolnienia.

W nawiązaniu do powyższych przepisów proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy co do terminów odpracowania mogą mieć postać elektroniczną?

2. Czy odpracowanie czasu wolnego udzielonego na święta może następować jeszcze przed skorzystaniem z dni wolnych, czyli np. w kwietniu 2024 r., i czy odpracowanie powinno mieć miejsce w okresie rozliczeniowym czasu pracy?

3. Czy odpracowanie powinno być rozliczane godzinowo, jeśli pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnym i jego dni pracy są różnej długości?

4. Czy odpracowanie może odbywać się godzinowo po 1‒2 godziny, pracownik zostawałby wtedy w pracy dłużej przez kilka dni?

GIP: Zasady udzielania zwolnień od pracy pracownikom będącym osobami należącymi do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, regulują przepisy art. 42 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz rozporządzenia ministrów pracy i polityki socjalnej oraz edukacji narodowej z 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, które to przepisy zostały wyżej przytoczone. Przepisy te nie wprowadzają wymogów co do formy ani postaci, w jakiej pracownik powinien zwrócić się do pracodawcy z prośbą o udzielenie zwolnienia od pracy, ani też nie wprowadzają szczególnych wymogów w zakresie odpracowania czasu zwolnienia. Z par. 1 ust. 1 zd. 2 ww. rozporządzenia wynika, że warunki odpracowania zwolnienia określa pracodawca i zawiadamia o nich pracownika.

Zatem odpowiadając teraz konkretnie na cztery powyższe pytania, należy stwierdzić, że wniosek można złożyć także elektronicznie lub wręcz w treści maila wysłanego przez pracownika, bo przepisy nie stawiają żadnych formalnych wymagań co do jego formy. Czas odpracowania określa pracodawca i może to być zarówno przed, jak i po udzieleniu dnia wolnego oraz nie musi nastąpić w trakcie okresu rozliczeniowego czasu pracy, jaki obowiązuje pracownika. Odpracowanie może być rozliczane godzinowo, co miałoby szczególne znaczenie w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w równoważnym systemie czasu pracy. Odpracowanie możliwe jest także po 1‒2 godziny dziennie, co będzie następowało bezpośrednio po lub przed pracą, a dzięki czemu pracownik nie będzie musiał wykonywać dodatkowej pracy w sobotę.

Przykład

Poza okresem rozliczeniowym

U pracodawcy obowiązują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy. Zatrudnia on dużo pracowników pochodzących z Ukrainy, którzy są wyznania prawosławnego. Część pracowników wystąpiła z e-mailowymi wnioskami o dzień wolny w wielkanocny poniedziałek, 6 maja. Pracodawca zdecydował się na wariant odpracowania tego święta w czerwcu i dał pracownikom do wyboru pracę w sobotę, 8 lub 15 czerwca, albo możliwość pracy po 9 godzin w wybrane dni czerwca. Działanie pracodawcy jest prawidłowe, mimo że odpracowanie nastąpi poza okresem rozliczeniowym czasu pracy. ©℗