Z założenia środki gromadzone na koncie PPK mają być wypłacane pracownikowi po ukończeniu przez niego 60. roku życia. 25-proc. zgromadzonych środków zostanie wypłacone jednorazowo, a pozostała część - w minimum 120 miesięcznych ratach. Można też będzie oszczędzać dłużej. A można też wybrać środki wcześniej.
Media

Wypłata środków po 60. roku życia

Zgodnie z Art. 3. 1. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie. I dalej w pkt. 2: Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK.

Reklama

To właśnie ten punkt wydaje się być szczególnie istotnym dla potencjalnego uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych, ponieważ podkreśla zasadniczą różnicę pomiędzy PPK a OFE: prywatność środków.

Z założenia środki gromadzone na koncie PPK mają być wypłacane pracownikowi po ukończeniu przez niego 60. roku życia. 25-proc. zgromadzonych środków zostanie wypłacone jednorazowo, a pozostała część - w minimum 120 miesięcznych ratach. Można też będzie oszczędzać dłużej.

Reklama

Portal mojeppk.pl daje możliwość dokonania symulacji wysokości składanych kwot.

Na przykład:

Symulacja 1.

Wiek pracownika - 30 lat
Zarobki - 4 tys. brutto
Podstawowa miesięczna wpłata - 2 proc. wynagrodzenia brutto
Podstawowa miesięczna wpłata pracodawcy - 1,5 proc. wynagrodzenia brutto
Brak dopłat pracownika i pracodawcy
Plan oszczędzania - Do 60.roku życia
Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania - 3,5 proc.
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat - 2 proc.
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia - 1 proc
Kwota: 114 075 tys. brutto
Media

Symulacja II

Wiek pracownika - 50 lat
Zarobki- 6 tys. brutto
Podstawowa miesięczna wpłata – 2 proc. wynagrodzenia brutto
Podstawowa miesięczna wpłata pracodawcy - 1,5 proc. wynagrodzenia brutto
Plan oszczędzania - do 60. roku życia
Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania - 1 proc.
Zakładana roczna stopa zwrotu w okresie wypłat - 1 proc.
Zakładany roczny wzrost wynagrodzenia - 1 proc
Kwota: 30 506 tys. bruttoWybór środków przed 60. rokiem życia – z potrąceniami

Uczestnik PPK może zadecydować o wybraniu swoich środków w dowolnym momencie oszczędzania. Wystarczy, że złoży wniosek o zwrot środków. Nie musi spełnić żadnych szczególnych warunków.

Ale…

Pamiętać należy, że decyzja o wcześniejszej wypłacie środków oznacza pomniejszenie jej o różnego rodzaju potrącenia.

• Z puli przeznaczonej do zwrotu potrącona zostanie część pochodząca z uzyskanych przez uczestnika dopłat ze środków publicznych (wpłata powitalna w wysokości 250 zł, dopłaty roczne w wysokości 240 złotych
• 30 proc. środków z wpłat, które finansuje pracodawca zostanie przekazane na rachunek prowadzony przez ZUS. Wpłata ta zostanie zaksięgowana na koncie pracownika jako składka osoby zatrudnionej na ubezpieczenie emerytalne. Dlaczego? Bo wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę nie były wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kiedy jednak pracownik rezygnuje z prowadzenia konta przed 60.rokiem życia, to zwolnienie nie przysługuje
• Z pozostałej części środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, jak również ze środków pochodzących z wpłat finansowanych przez samego uczestnika PPK, potrącony zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych (de facto od wypracowanego zysku) - podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki.

Wybór środków przed 60. rokiem życia – bez potrąceń

W dwóch sytuacjach pracownik może wypłacić środki z konta PPK bez żadnych podatków:

Ustawa o PPK daje możliwość dokonania wcześniejszej wypłaty 100 proc. oszczędności z konta PPK, na sfinansowanie wkładu własnego wymaganego przy zaciąganiu kredytu na kupno mieszkania lub budowę domu. Tu jednak trzeba pamiętać o ograniczeniu: pracownik nie może mieć więcej niż 45 lat oraz będzie musiał zwrócić całą kwotę w ciągu 15 lat. Jeśli tego nie zrobi, zostanie ona opodatkowana podatkiem od dochodów kapitałowych.

Szczegółowe zasady i terminy zwrotu musi określać umowa zawarta przez uczestnika z instytucją finansową, ale zawsze termin zwrotu nie może być ustalony na później niż pięć lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat.

Druga sytuacja, gdy pracownik może wypłacić pieniądze z konta PPK bez potrąceń, dotyczy poważnej choroby, która dotknęła jego, jego współmałżonka lub dziecko. Może wtedy wybrać do 25 proc. środków, których zwracać nie musi! Wypłata nie będzie też opodatkowana.

Wystarczy tylko złożyć wniosek o wypłatę do instytucji, w której pracownik posiada konto PPK oraz dołączyć jeden z dokumentów:

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (ze względu na umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności) lub
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające zachorowanie na jedno ze schorzeń wymienionych w ustawie o PPK (m.in. nowotwór, gruźlica, choroba Parkinsona).

Zależnie od tego o jaką formę wypłaty wnioskuje pracownik, wypłata środków nastąpi jednorazowo lub ratalnie. Pracownik nie musi wykazywać, że pobrane środki przeznaczył na leczenie, może je wykorzystać także na inne potrzeby. Nie ma też limitu skorzystania z tej opcji wypłaty, tak więc uczestnik będzie mógł z niej skorzystać tyle razy, ile spełni warunki uprawniające go do tego.

Jak się wypisać z PPK

Choć ustawodawca przewidział zapisanie pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych niejako automatycznie, to oczywiście pracownik ma prawo do rezygnacji z przystąpienia.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:

=> dane dotyczące uczestnika PPK:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,
c) serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
=> nazwę podmiotu zatrudniającego
=> oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji
- Jeśli pracownik zgłosi pracodawcy chęć rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, z poziomu aplikacji Comarch PPK jest możliwość wydruku deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i przekazania pracownikowi do podpisu. Użytkownik może odnotować datę rezygnacji pracownika z programu i następnie przesłać tą informację do wybranej instytucji finansowej, spełniając obowiązek wynikający z ustawy – tłumaczy Magdalena Pacan z Comarch .