Mam wątpliwość odnośnie do sprawozdania rocznego Rb-27S. 15 grudnia 2023 r. wójt gminy podjął decyzję w sprawie umorzenia IV raty podatku rolnego za 2023 r. – podatek 1000 zł, odsetki 100 zł. Jak wykazać skutki tej decyzji? Czy można to zrobić łącznie w rozdziale 75616 i paragrafie 032? Czy jednak trzeba to zrobić z rozbiciem na paragraf odsetkowy?

Przypomnijmy, że rozdział 75616 ma oznaczenie: „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, natomiast paragraf 032 ma oznaczenie: „Wpływy z podatku rolnego”. Jednocześnie należy wspomnieć o paragrafie 091, mającym oznaczenie: „Wpływy z odsetek”. W kontekście podanego stanu faktycznego szczególnie użyteczne będzie stanowisko zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 27 grudnia 2023 r. (znak WK-602/63/2023). W ramach tego dokumentu stwierdzono, że „w sprawozdaniu Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, w kolumnie 13 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych: w rozdziale 75616, paragraf 0320 «Podatek rolny od osób fizycznych» – wykazano kwotę 536,00 zł zamiast 526,00 zł, a w rozdziale 75616, paragraf 0910 «Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych» – wykazano kwotę 0,00 zamiast 10,00 zł”. Następnie RIO uszczegółowiła, że podstawą wykazania danych w powyższym zakresie była decyzja z 9 grudnia 2022 r. w sprawie umorzenia rat III i IV zaległości z tytułu podatku rolnego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w wysokości 526,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 10,00 zł.

Z uwagi na to, że chodzi o wykazanie skutków decyzji wydanej przez organ podatkowy, należy przytoczyć par. 3 ust. 1 pkt 10 lit. a załącznika nr 37 do rozporządzenia ministra finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Z jego treści wynika, że sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej. Robi się to w sposób następujący: w kolumnie ,,Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie umorzeń zaległości podatkowych – wykazuje się kwoty dotyczące skutków umorzeń w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach i opłatach udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy, stanowiących dochód budżetu gminy lub miasta na prawach powiatu. Wykazane w tej kolumnie skutki powinny wynikać z decyzji wydanych przez właściwe organy gminy lub miasta na prawach powiatu w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności.

Podsumowując, skutki związane z decyzją wójta gminy w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku rolnego należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S z wyodrębnieniem w klasyfikacji budżetowej zarówno w zakresie kwoty zaległości (paragraf 0320), jak i kwoty odsetek (0910). ©℗