O co pytają na szkoleniach
PROBLEM Czy wszystkie składniki mienia ruchomego mogą zostać nieodpłatnie przekazane bez jakiejkolwiek próby zagospodarowania w inny sposób?
ODPOWIEDŹ Hierarchia sposobów gospodarowania składnikami mienia ruchomego przez jednostki zobligowane do stosowania zapisów rozporządzenia w sprawie gospodarowania składnikami mienia ruchomego została określona w par. 2a. Zgodnie z nim zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.