W pytaniu zapewne chodzi o różne formy wsparcia przewidziane w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa ukraińska). Są one wymienione w różnych jednostkach redakcyjnych, jednakże wspólnym mianownikiem jest przeznaczenie środków na cele związane pomocą dla obywateli narodowości ukraińskiej. Z tej przyczyny po stronie dochodowej wskazano podane podziałki klasyfikacji budżetowej, czyli dział 852, rozdział 85231 oraz paragraf 2700. W kontekście analizy klasyfikacyjnej niezbędne będzie też odniesienie się do regulacji prawnych rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Tamże ww. dział 852 został oznaczony jako „Pomoc społeczna”, natomiast rozdział 85231 z jako „Pomoc dla cudzoziemców”. W opisie do podanego rozdziału podano zaś, że ujmuje się w nim m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i w art. 5a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Z kolei podany par. 2700 został oznaczony jako „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.
Wskazane wyżej środki trafiają więc do budżetu, a jednostka samorządu terytorialnego (w tym przypadku o statusie gminy) musi je we właściwy sposób wydatkować, co wymaga analizy pod względem paragrafu wydatkowego dla każdego z wymienionych źródeł wsparcia. Jednocześnie należy dodać, że po stronie dochodowej w budżecie zarówno dział, jak i rozdział klasyfikacji budżetowej będą tożsame z podziałkami klasyfikacji zastosowanymi w przypadków dochodów, czyli dział 852 oraz rozdział 85231.