Wyższe diety mają otrzymać radni wszystkich szczebli samorządu. Według dotychczasowych regulacji osoby zasiadające w radach gmin, powiatów oraz w sejmikach województw mogą otrzymywać maksymalną dietę wysokości 1,5-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, to jest 2684,13 zł. W wyniku omawianych zmian radni będą mogli otrzymywać maksymalną dietę rzędu 2,4-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, czyli 4294,61 zł.
Jeżeli chodzi natomiast o pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (czyli marszałków województw, wicemarszałków, członków zarządu województw, starostów, wicestarostów, pozostałych członków zarządów powiatu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przewodniczących i pozostałych członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy: burmistrzów dzielnic, ich zastępców i pozostałych członków zarządów dzielnic), to obecnie maksymalnie mogą oni otrzymać wynagrodzenie w wysokości siedmiokrotności kwoty bazowej, czyli 12 525,94 zł brutto. Po zmianach natomiast będą mogli liczyć na wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 11,2-krotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, czyli 20 041,50 zł brutto.
Pamiętajmy jednak, że faktyczna wysokość diet radnych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru jest ustalana przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (czyli radę gminy/radę powiatu/sejmik) bądź związku jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym ustawowe podwyższenie poziomu wynagrodzenia nie oznacza automatycznej zmiany pensji włodarzy czy radnych.
WAŻNE Nowe przepisy określają mechanizm waloryzacyjny wynagrodzeń oraz diet. Kwota bazowa ma być corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego – średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia.
Szczegóły w rozporządzeniu
Ponadto wprowadzająca opisane zmiany ustawa z 17 września 2021 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1884) reguluje jedynie maksymalny pułap wynagrodzeń dla włodarzy i radnych, wynikający z mnożnika kwoty bazowej. Szczegóły, czyli uzależnione od wielkości JST maksymalne stawki wynagrodzeń zasadniczych włodarzy oraz przysługujące im dodatki funkcyjne, znajdziemy dopiero w przepisach wykonawczych do niej. Ustawa dokonała bowiem zmiany delegacji ustawowej dla rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych i konieczne jest wydanie nowego aktu, który zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1723). Projekt takiego rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i obecnie znajduje się w konsultacjach międzyresortowych. Przewiduje się, że ma wejść w życie 1 listopada 2021 r., czyli wraz z ustawą z 17 września 2021 r.
Zarobki pracowników z powołania
Nie w ustawie z 17 września 2021 r., ale w przepisach wykonawczych do niej znajdziemy też maksymalny poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania. Chodzi np. o skarbnika (głównego księgowego budżetu). I tak – zgodnie z projektem rozporządzenia płacowego ‒ dla tego stanowiska np. w Warszawie proponuje się podwyższenie pułapu pensji zasadniczej z 6000 zł do 10 434 zł. Poziom dodatku funkcyjnego ma zaś wzrosnąć z 2750 zł do 4500 zł. Porównywalne podwyżki mają objąć skarbników na pozostałych szczeblach samorządu. Przy czym pozostawiono ‒ tak jak jest obecnie i co dotyczy także włodarzy ‒ zróżnicowanie poziomu pensji zasadniczej w stosunku do liczby ludności danej JST.
Tabela. Propozycja wzrostu płacy skarbnika
Stanowisko Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego/dodatku funkcyjnego
Tak jest Tak ma być*
Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie: ‒ powyżej 100 tys. mieszkańców, ‒ powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, ‒ do 15 tys. mieszkańców 5600 zł/2200 zł 5200 zł/2200 zł 4800 zł/1760 zł 9730 zł/3650 zł9040 zł/3650 zł8340 zł/2900 zł
Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie: – powyżej 120 tys. mieszkańców, – powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, – do 60 tys. mieszkańców 5200 zł/2200 zł 4800 zł/1760 zł 4400 zł/1540 zł 9040 zł/3650 zł8340 zł/2900 zł7650 zł/2550 zł
Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie: – powyżej 2 mln mieszkańców, – do 2 mln mieszkańców 6000 zł/2750 zł 5600 zł/2200 zł 10 430 zł/4500 zł9730 zł/3650 zł
*Na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.