Czy jest przepis nakazujący publikować sprawozdania budżetowe (związane z samorządem) w BIP? Czy nie złamiemy przepisów, gdy w BIP urzędu gminy będziemy regularnie umieszczać np. sprawozdania budżetowe, Rb-27S czy Rb-28S?

Kwestia publikowania danych w zakresie sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie prawa nie jest uregulowana w sposób jednorodny. I tak, w kontekście ujmowania danych w biuletynie służby cywilnej zasadniczo należy odróżnić publikowanie sprawozdań finansowych od publikowania sprawozdań budżetowych. Na uwagę w odniesieniu do sprawozdań finansowych zasługuje par. 34 ust. 9 i 10 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nim:
„9. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4, są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania. (…)
10. W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki”.
Z przepisów tych wprost wynika, że w odniesieniu do sprawozdań finansowych m.in. jednostki samorządu terytorialnego mają prawny obowiązek ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.
Inaczej wygląda stan prawny dotyczący sprawozdawczości budżetowej. Chodzi w tym zakresie o różnego typu sprawozdania, które powiązane są z jednostkami samorządu terytorialnego (np. Rb-27S, Rb-28S czy Rb-PDP). W rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie zawarto zbliżonych rozwiązań legislacyjnych do tych zacytowanych wyżej. Dlatego w obecnym stanie prawnym nie ma powinności publikowania określonych sprawozdań budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie danego urzędu.
Warto jednak podkreślić, że brak prawnego obowiązku publikowania sprawozdań budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej nie oznacza braku fakultatywnej możliwości w tym zakresie. Można to ocenić w kontekście regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Należy mieć na uwadze, że informacje podawane w sprawozdaniach budżetowych są informacjami o sprawach publicznych. Jak zaś podano w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Ustawodawca przewidział różne sposoby udostępniania informacji publicznej. [ramka]
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Art. 7
1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;
2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11;
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
4) udostępniania w centralnym repozytorium.
Powyższy ust. 1 pkt 2 nawiązuje do art. 10 i art. 11 o treści:
Art. 10
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Art. 11
Informacja publiczna może być udostępniana:
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.
Może to nastąpić zarówno poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i poprzez tryb wnioskowy. Oznacza to, że to od woli dysponenta informacji publicznej zależy sposób jej udostępnienia. Założenie to dotyczy m.in. dokumentacji sprawozdawczości budżetowej. Zatem podmiot odpowiadający za realizację zadań z zakresu informacji publicznej może samodzielnie zadecydować o sposobie udostępnienia sprawozdania budżetowego, np. w Biuletynie Informacji Publicznej. Zresztą wybór takiego sposobu udostępnienia informacji jest z korzyścią dla samego podmiotu, który odpowiada za informację publiczną, w szczególności pod względem organizacyjnym i ekonomicznym. Warto bowiem mieć na uwadze, że udzielanie informacji publicznej w trybie wnioskowym wiąże się z koniecznością większego zaangażowania wydatków finansowych danej jednostki, w tym rozpatrywania wniosku, korespondencji itp. Natomiast umieszczanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej jest korzystne zarówno z punktu widzenia ww. aspektu organizacyjno-ekonomicznego, jak i realizacji zasady jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego, która to zasada jest jedną z fundamentalnych reguł działania administracji samorządowej.
Podsumowując, jakkolwiek nie ma przepisów obligujących samorządy do publikowania sprawozdań budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej, to jest to działanie legalne i pożądane.
Podstawa prawna
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 964)
ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176)