TEMAT: Organizacja pracy urzędu
PROBLEM: Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej
Z art. 3 ust. 1 specustawy o COVID-19 wynika, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Wprawdzie wprost to nie jest zapisane w tym przepisie, lecz uprawnienie to można wywnioskować z sensu całej regulacji art. 3 specustawy o COVID-19. Jeżeli chodzi o formę polecenia, to należy wskazać, że art. 3 specustawy o COVID-19 jej nie określa. Oznacza to, że może ono być wydane w dowolnej formie, zarówno ustnie jak i pisemnie. Dla celów dowodowych warto jednak, aby takie polecenie znalazło potwierdzenie, choćby e-mailowo, co pozwoli uniknąć w przyszłości wątpliwości co do jego wydania.