Nasza spółka przystąpiła do przetargu ustnego na nabycie nieruchomości od gminy. Problem w tym, że – według informacji z urzędu – będziemy jedynym uczestnikiem przetargu. Czy w takiej sytuacji gmina może go odwołać? Wnieśliśmy już wadium.

Przetarg, zgodnie z art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.), przeprowadza się w formie przetargu:

  • ustnego nieograniczonego,
  • ustnego ograniczonego,
  • pisemnego nieograniczonego,
  • przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny jest przeprowadzany, aby uzyskać najwyższą cenę, a pisemny ‒ aby wybrać najkorzystniejszą ofertę. Kiedy przetarg zostanie uznany za zakończony z wynikiem negatywnym? Otóż wówczas, gdy (jak wynika z art. 40 ust. 4 u.g.n.):

  • nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub
  • żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, lub
  • jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta, lub
  • żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, lub
  • jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

Wadium warunkiem koniecznym

W funkcjonalnym związku z tymi przepisami pozostają regulacje rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Z postanowień par. 4 wynika, że podstawowym warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Właściwy organ ustala jego wysokość, która nie może być: niższa niż 5 proc. ceny wywoławczej i wyższa niż 20 proc. tej ceny. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Właściwy organ wskazuje w ogłoszeniu o przetargu przynajmniej jedną z tych form. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przy czym wyznaczony termin jego wniesienia powinien zostać ustalony w taki sposób, aby komisja przetargowa mogła stwierdzić ‒ nie później niż trzy dni przed przetargiem ‒ że uczestnicy przetargu wykonali ten obowiązek.

Bez konkurentów

Jak wynika z pytania, przedsiębiorca wykonał pierwszy krok w kierunku uczestnictwa w przetargu, czyli wniósł wadium. To może przesądzić o losach przetargu. W par. 14 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia bowiem przewidziano, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

A zatem dla skutecznego odbycia przetargu na zbycie nieruchomości samorządowej konieczne jest uczestnictwo co najmniej jednego oferenta, wpłacenie przez niego wadium i dokonanie przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej. W konsekwencji spółka może się skutecznie ubiegać o nabycie nieruchomości mimo braku innych zainteresowanych. ©℗