Po śmierci przedsiębiorcy prowadzenie firmy, do czasu zakończenia formalności związanych ze spadkiem, można powierzyć zarządcy sukcesyjnemu. Czy sprawujący tę funkcję odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania związane z przedsiębiorstwem w spadku?

Agata Okorowska radca prawny, kancelaria prawna Law-Taxes.pl / Materiały prasowe

Zarządcę sukcesyjnego może powołać za życia sam przedsiębiorca lub mogą to zrobić po jego śmierci osoby będące spadkobiercami. Ustanowiony w taki sposób zarządca, kontynuując działalność zmarłego przedsiębiorcy, działa w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli firmy w spadku, tj. spadkobierców i zapisobiorców. Zarządca podejmuje samodzielnie wszystkie decyzje związane z przedsiębiorstwem w spadku w zakresie zwykłego zarządu, w tym zaciąga zobowiązania i nabywa prawa. Przed podjęciem decyzji w sprawach przekraczających zwykły zarząd jest on zobowiązany uzyskać zgodę spadkobierców.

Zarząd przedsiębiorstwem w spadku wiąże się z odpowiedzialnością. Jednak co do zasady zarządca sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Wynika to wprost z art. 33 ust. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 170). Za zobowiązania związane z przedsiębiorstwem wobec osób trzecich odpowiadają solidarnie właściciele przedsiębiorstwa w spadku.

Nie oznacza to, że zarządca sukcesyjny zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności. Otóż odpowiada on za szkodę wyrządzoną właścicielom przedsiębiorstwa nienależytym wykonywaniem swoich obowiązków. Podstawą tej odpowiedzialności jest zasada winy. Obejmuje ona zarówno winę umyślną, jak i nieumyślną, tj. lekkomyślność i niedbalstwo. Ponadto w zakresie określonym przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa zarządca odpowiada, razem ze spadkobiercami, za zaległości podatkowe związane z działalnością firmy. Jednak ewentualna egzekucja z jego majątku może być prowadzona tylko wtedy, gdy bezskuteczna okaże się egzekucja z majątku przedsiębiorstwa w spadku oraz jego właścicieli. ©℗

Not. KT