Nasz czytelnik otrzymał od spółdzielni fakturę na 350 zł za wymianę wodomierzy, dla których minął okres ważności legalizacji. – Nie rozumiem, dlaczego mam płacić za wymianę urządzeń, które nie są moją własnością – skarży się.

Niestety dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik kancelarii Derc Pałka, potwierdza, że działanie spółdzielni jest zgodne z przepisami i orzecznictwem sądów. – Z uwagi na specyfikę podmiotu, jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa, twierdzenia o możliwości poniesienia przez nią kosztu wymiany instalacji wodnej nie są uzasadnione – wskazuje.
Wyjaśnia, że art. 6 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208 ze zm.) opisuje zasadę tzw. bezwynikowej działalności spółdzielni. Oznacza ona, że jakiekolwiek nadwyżki bądź niedobory finansowe przechodzą do rozliczenia w następnym roku, z reguły zmniejszając lub podwyższając czynsze mieszkańców. – Z tej zasady wynika, że wszelkie ponoszone przez spółdzielnię koszty ponoszą jej członkowie oraz właściciele lokali posadowionych w jej zasobach – wyjaśnia dr Piotr Pałka.
Tłumaczy, że są zadania, za które spółdzielnia może zapłacić ze wspólnej kasy. Taka możliwość jest wtedy, gdy dany przedmiot lub instalacja stanowią tzw. element nieruchomości wspólnej. Wodomierzy nie można jednak zaliczyć do tej grupy. – Instalacja zamontowana w budynku mieszkalnym w części znajdującej się za zaworem doprowadzającym media do danego lokalu nie stanowi elementu części wspólnej. Od tego miejsca służy ona bowiem wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali – tłumaczy mec. Pałka.
Jego pogląd jest poparty orzecznictwem. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 19 lipca 2013 r. (sygn. akt I ACa 222/13) wskazał, że „instalacja wodna i grzewcza w części służącej doprowadzeniu wody i ciepła do poszczególnych lokali, począwszy od zaworów zamykających dopływ wody i ciepła do lokalu, nie stanowi elementu nieruchomości wspólnej. Okoliczność, że urządzenia pomiarowe są fizycznie położone na zewnątrz poszczególnych lokali, nie może przesądzać o ustaleniu granic nieruchomości wspólnej”. Sąd Okręgowy w Krakowie 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt I C 300/12) orzekł, że wodomierze i ciepłomierze stanowią elementy wyposażenia indywidualnego lokali mieszkalnych, więc ich wymiana nie jest związana z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości.©℗