To tylko niektóre z fundamentalnych zmian w zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r. Przypomnijmy, że najprostszym typem takiego kontraktu jest zawarcie go przy jednoczesnej obecności stron w miejscu, w którym przedsiębiorca nie prowadzi działalności na stałe. Podobnie kwalifikowana jest umowa zawarta w wyniku oferty złożonej w takich warunkach - nawet jeśli sfinalizowanie umowy nastąpi ostatecznie w lokalu czy też umowa zostanie zawarta na odległość. A ostatnim wariantem przewidzianym przez ustawę o prawach konsumenta jest wycieczka związana z promocją oferty przedsiębiorcy. Do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa zaliczymy np. umowę zakupu:
Dotychczas jednak przepisy nie przewidywały szczególnych rozwiązań dla różnych typów umów pozalokalowych, a zasady ochrony miały spójny charakter. Po zmianach konieczne jest już dużo bardziej staranne dokonanie oceny, w jakich warunkach umowa jest zawierana. Nowe rozwiązania zależą bowiem od typu umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Nowa pozycja w katalogu