Szwedzki Sąd Najwyższy finalnie unieważnił wcześniejsze rozstrzygnięcia nakazujące Polsce zapłacić ponad 650 mln zł plus odsetki odszkodowania na rzecz zarejestrowanego w Luksemburgu funduszu PL Holdings zarządzanego przez firmę private equity Abris. Teraz to Abris ma zwrócić Polsce koszty związane z ciągnącym się kilka lat postępowaniem.

Środowego rozstrzygnięcia można się było spodziewać po tym, jak w ub.r. korzystne dla Polski orzeczenie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Odszkodowanie przyznał w 2017 r. szwedzki trybunał arbitrażowy. Chodziło o nakazanie Abrisowi przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzedaży niewielkiego FM Banku PBP. Powód: niewywiązywanie się przez Abris ze zobowiązań inwestorskich. Abris bank sprzedał, ale ze stratą, której wielkość określono na kwotę rzędu 2 mld zł. FM Bank PBP obecnie funkcjonuje pod nazwą Nest Bank.

Polska odwołała się najpierw do szwedzkiego sądu apelacyjnego, ale przegrała. Zwrócono się więc do Sądu Najwyższego w Sztokholmie. Tu głównym argumentem była niezgodność z prawem zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie inwestycyjnej zawartej jeszcze w latach 80. przez Polskę z Belgią i Luksemburgiem. Szwedzki sąd zwrócił się w tej sprawie do TSUE, który w październiku 2021 r. potwierdził, że „sąd krajowy ma obowiązek uchylić orzeczenie arbitrażowe wydane na podstawie zapisu na sąd polubowny, który narusza prawo Unii”.

Teraz to luksemburski fundusz ma zwrócić Polsce koszty postępowania. „Sąd Najwyższy zmienia orzeczenie Sądu Apelacyjnego również w zakresie kosztów sądowych i zwalnia Rzeczpospolitą Polską z obowiązku odszkodowania PL Holdings S.á.r.l. tytułem kosztów sądowych w Sądzie Apelacyjnym i zobowiązuje PL Holdings do zrekompensowania Polsce kosztów sądowych w Sądzie Apelacyjnym w wysokości 750 170,80 EUR, 53 000 GBP, 41 909,11 PLN i 379 881 SEK” – napisano w wyroku. I dalej: „Sąd Najwyższy zobowiązuje PL Holdings do zapłaty na rzecz Polski odszkodowania za koszty prawne w wysokości 633 703,66 EUR i 701 019,69 PLN, z czego 458 744,50 EUR to honoraria adwokackie, a także odsetki od dnia wydania niniejszego wyroku

Wyrok Sądu Najwyższego w Sztokholmie (w jęz. szwedzkim)