Rzeczywiście powiadomienie GIS to nowy obowiązek firm wprowadzających wspomniane produkty do obrotu. Został nałożony rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1798 z 2 czerwca 2017 r., uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (dalej: rozporządzenie 2017/1798). Mimo że weszło ono w życie niemal pięć lat temu, to jego przepisy stosuje się dopiero od 27 października 2022 r. Od tego czasu podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze przy wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (dalej: TDR, z ang. total diet replacements) jest zobowiązany powiadomić o tym właściwy organ każdego państwa członkowskiego, w którym dany produkt jest wprowadzany do obrotu. W Polsce zadanie to realizuje główny inspektor sanitarny. Powiadomienia GIS należy dokonać za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Powiadamiania (ESP) jeszcze przed pierwszym wprowadzeniem produktu do obrotu, a najpóźniej w dniu jego wprowadzenia. Na przedsiębiorców zajmujących się tą szczególną kategorią żywności został zatem nałożony tzw. obowiązek notyfikacyjny, który na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów nie istniał. Ma to na celu przede wszystkim umożliwienie skutecznego monitoringu rynku żywności TDR. Niedopilnowanie wspomnianego obowiązku może spowodować, że GIS podejmie działania represyjne i nałoży grzywnę.

Konkretna nazwa