Odpowiada dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW
Każdy wspólnik spółki jawnej może ją reprezentować. Jednak w umowie spółki można zastrzec, że niektóre osoby nie mają tego prawa. Ponadto z ważnych powodów wspólnik może być też pozbawiony prawa reprezentowania przez sąd.
Jeżeli zaś chodzi o sprawy przekraczające zakres tzw. zwykłych czynności spółki jawnej, to wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także tych wyłączonych od prowadzenia jej spraw. W praktyce wymóg ten dotyczy czynności prawnych, w tym umów z podmiotami zewnętrznymi, mających szczególnie istotne znaczenie dla majątku spółki.