Tylko uzasadnione technicznie i ekonomicznie koszty napraw mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku drogowego – takie rozstrzygnięcie wydał Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej odszkodowania z tytułu kolizji drogowej, do której doszło osiem lat temu w Warszawie.

Poszkodowany zgłosił szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie OC. Biegły wycenił szkody na 5,7 tys. zł, ale ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie w kwocie 2,3 tys. zł. Niezadowolony kierowca zbył więc w drodze cesji wierzytelność z tytułu odszkodowania na spółkę C. Wykonała ona własną ekspertyzę szkód, które wyceniła na 8 tys. zł. I właśnie o tę pozostałą kwotę (ponad 5 tys. zł) toczył się spór. Spółka nabywca wierzytelności skierowała sprawę do sądu, żądając zapłaty całości odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z odsetkami, przedkładając swoje wyceny i opinie rzeczoznawców.
Sąd I instancji częściowo uwzględnił powództwo i zasądził 3 tys. zł. Apelację złożyła spółka C., ale rozpoznający ją stołeczny sąd okręgowy dostrzegł w sprawie problem prawny. Chodziło o to, czy zakład ubezpieczeń może obniżyć odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu możliwe do uzyskania w ramach współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy szkody w procesie naprawy pojazdu.
Ubezpieczyciel proponował bowiem poszkodowanemu wykonanie napraw z uwzględnieniem rabatów wynoszących 60 proc. cen na materiały lakiernicze i 30 proc. na oryginalne części zamienne, jeżeli poszkodowany wyrazi na takie finansowanie zgodę. Spółka C. kwestionowała częściowo te twierdzenia, wskazując, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie udowodniło propozycji wykonania tych napraw w konkretnym warsztacie według proponowanych kosztorysów uwzględniających rabaty.
Problemy te SO w Warszawie przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Ten w odpowiedzi wydał uchwałę, w której częściowo potwierdził wątpliwości sądu pytającego. Uznał bowiem, że odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne technicznie i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy. ©℗
Ważne Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia OC obejmuje wyłącznie niezbędne technicznie i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy

orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z 6 października 2022 r., sygn. akt III CZP 119/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia