Już wkrótce niemal wszystkie formalności inwestorzy będą mogli załatwić online. Z nowym rokiem da się wprowadzić do sieci książkę obiektu budowlanego, a kilka tygodni później także dziennik budowy

Te i inne zmiany - pogłębiające proces elektronizacji procedur dla inwestorów, a niewątpliwie ułatwiające im działalność - niesie ze sobą ostatnia nowelizacja prawa budowlanego z 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557). Nowe przepisy wchodzą w życie stopniowo: już dziś możemy korzystać z zawierającego coraz więcej procedur portalu e-Budownictwo (doprecyzowano jego działanie w przepisach ustawy) i z aplikacji e-CRUB dowiedzieć się, czy fachowiec posiada odpowiednie uprawnienia (od sierpnia działa ona na zmienionych zasadach). Jednak w przypadku najbardziej istotnych dla przedsiębiorców zmian - czyli wspomnianej elektronizacji książki obiektu budowlanego czy dziennika budowy - zdecydowano się wprowadzić vacatio legis, aby przedsiębiorcy mieli czas na przygotowania. Co więcej: ustawa zmieniająca wprowadza też przepisy przejściowe, na podstawie których dotychczasowe regulacje przez jeszcze kilka lat będziemy mogli stosować równolegle z nowymi. Jednym zdaniem: zanim nastąpi przymus - inwestorzy będą mogli wybrać, czy chcą korzystać z rozwiązań online, czy pozostać przez pewien czas przy papierze.

portal e-budownictwo

Zmienione prawo budowlane reguluje zasady prowadzenia i korzystania z portalu e-Budownictwo (którym inwestorzy mogli w pewnym zakresie posiłkować się już wcześniej). Znowelizowane przepisy mówią, że ma on obowiązkowo umożliwiać złożenie 18 rodzajów wniosków enumeratywnie wymienionych w art. 79a ust. 1 (ramka). Gdy zamykaliśmy ten numer, na stronie brakowało jeszcze dwóch stosunkowo rzadko używanych wzorów formularzy, natomiast niektóre były dostępne w kilku wersjach, np. wyodrębnione zostało zgłoszenie domu jednorodzinnego, a jeszcze oddzielnie potraktowano domy jednorodzinne do 70 mkw. Licząc wszystkie wzory, łącznie z wersjami dodatkowymi, na obecnie funkcjonującej stronie znajduje się 26 formularzy, a GUNB zapewnia, że kolejne są w przygotowaniu. Wygenerowanie wniosku polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza (generatora wniosku) oraz zapisaniu go w postaci pliku komputerowego poza portalem e-Budownictwo albo jego wydrukowaniu. Żeby tego dokonać, trzeba wcześniej założyć na portalu własne konto. Jak wyjaśnia GUNB, można się zalogować przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu albo bankowości elektronicznej. W tym celu należy podać swój e-mail i hasło, a następnie aktywować konto. Na adres mailowy przyjdzie wówczas e-mail z linkiem aktywacyjnym. Ten, kto założył konto, staje się wyłącznym jego użytkownikiem, a portal zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich.

Złożenie wniosku trochę inaczej

Portal umożliwia też przesłanie i złożenie wniosku. W praktyce, by to zrobić, należy wejść na stronę https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ i postępować zgodnie z instrukcją na niej zamieszczoną. Dodajmy, że wcześniej adresatem była strona BIP właściwego urzędu. To się zmieniło. Przy wielu formalnościach dostępnych elektronicznie ustawodawca zaznacza, że miejsce, na które można przesyłać elektronicznie dokument, to już nie strona BIP urzędu, a portal e-Budownictwo. Składając wniosek, trzeba jednak podać właściwy organ, bo portal automatycznie przesyła dokumenty do odpowiedniego urzędu. Przepisy dotyczące portalu weszły w życie 10 sierpnia 2022 r.
Czy użytkownik ma dostęp do archiwalnych wniosków?
Tak. Na koncie użytkownika są gromadzone formularze wypełnione i zapisane przez daną osobę. Warto jednak wiedzieć, że konto na portalu e-Budownictwo jest automatycznie usuwane po upływie dwóch lat od ostatniego logowania. Ponadto użytkownik konta w każdym momencie może je usunąć.

elektroniczny dziennik budowy (edb)

Prawdziwa e-rewolucja czeka najważniejszy dokument na budowie, czyli dziennik budowy. Zgodnie z obecnymi przepisami powinien on być prowadzony w określony sposób (w wersji papierowej) i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Na bieżąco należy w nim rejestrować przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem - sposób jego prowadzenia precyzuje rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686). To jednak się zmieni już od 27 stycznia 2023 r. Pojawi się wówczas możliwość prowadzenia go elektronicznie - alternatywnie wobec wersji papierowej. Dziennikowi poświęcony został cały nowy rozdział (5a, czyli art. 47a i nast.) w znowelizowanym 7 lipca prawie budowlanym. Czytamy w nim, że w elektronicznym dzienniku budowy (EDB), podobnie jak obecnie, zapisywane będą wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Przepisy obowiązujące od 27 stycznia wyraźnie mówią, że dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia, a w przypadku obiektów liniowych dziennik można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót. Dotychczasowy, odnoszący się do dziennika, art. 45 mocno skrócono i wynikać z niego będzie tylko to, że taki dziennik prowadzi się zgodnie z przepisami rozdziału 5a dla robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy.
Przygotowywany obecnie przez GUNB specjalny system EDB umożliwi realizację wszystkich tych czynności online. Pozwoli on też inwestorowi występować z wnioskiem o wydanie dziennika przez internet. Tą samą drogą złoży on dziennik wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Powinności inwestora

By dokonać tych czynności, trzeba będzie założyć konto w systemie EDB. Będzie to mógł zrobić tylko inwestor. Dziennik pojawi się na jego koncie i będzie mógł on od tego momentu dokonywać w nim wpisów. Na udostępnienie konta organ będzie miał trzy dni. Także w systemie EDB inwestor będzie udostępniał dziennik budowy uczestnikom procesu budowlanego, w tym przede wszystkim kierownikowi budowy. Każda z tych osób będzie się musiała zarejestrować w systemie. Od każdego inwestora wymagane będzie dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje:
 • kierownika budowy,
 • kierownika robót,
 • inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski, o ile taki jest sprawowany.
Uwaga! Dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych uczestników procesu budowlanego to nowe zadanie inwestora (obecnie nie ma takiego wymogu). Jak wynika z uzasadnienia do ustawy ma to ułatwić organom nadzoru czynności kontrolne. Ale dobrą wiadomością jest, że jeżeli pełniący omawiane funkcje są wpisani do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB - o nim dalej), to kopii uprawnień nie będzie trzeba dołączać. ©℗
Jakie formularze wypełnimy przez portal?
Obowiązujący od 10 sierpnia 2022 r. art. 79a. ust. 1 prawa budowlanego mówi, że portal e-Budownictwo ma zapewniać możliwość utworzenia:
1) wniosku o pozwolenie na budowę;
2) zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. W ramach tego punktu inwestor może obecnie wybrać także odrębne wnioski na zgłoszenie:
- budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego,
- robót budowlanych,
- budowy domu jednorodzinnego do 70 mkw.;
3) wniosku o pozwolenie na rozbiórkę;
4) zgłoszenia rozbiórki;
5) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
6) wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
7) wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;
8) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
9) wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
10) wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;
11) wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
12) zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
13) wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 (dotyczących niektórych obowiązków kierownika budowy, m.in. zabezpieczenia czy oznakowania terenu budowy); (do zamknięcia numery nie było go na stronie);
14) wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
15) wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego; (do zamknięcia numeru nie było go na stronie);
16) zawiadomienia o zakończeniu budowy (dostępny jest też odrębny wniosek o zakończenie budowy domu jednorodzinnego);
17) wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
18) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może też zamieścić w portalu e-Budownictwo, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów. Obecnie na tej stronie są zamieszczone:
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy;
- wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego.
Znajdziemy tam też ponadto funkcję do uzupełniania wniosków. ©℗
Za prowadzenie dziennika będzie odpowiadał, tak jak do tej pory, kierownik budowy, którego upoważnia inwestor, przy czym osób uprawnionych do wprowadzania wpisów jest więcej. Kierownik budowy albo robót ma prawo go udostępnić geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne, a także upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów, które mają prawo przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów na terenie budowy.
Adres strony internetowej, na której jest udostępniony system EDB, znajdzie się na stronie GUNB. Konkretny dziennik będzie można odnaleźć na stronie po jego indywidualnym numerze. Do skorzystania z EDB nie będzie konieczne instalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze. Wystarczyć ma standardowa przeglądarka internetowa. Obsługa systemu ma być także możliwa ze smartfonu lub tabletu. Aplikacja EDB w wersji mobilnej ma być bowiem dostosowana do urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS.
Uwaga! Szczegóły dotyczące systemu EDB, w tym sposób dokonywania wpisów czy sposób uwierzytelniania i autoryzacji, określi rozporządzenie (którego jeszcze nie ma).
Co będzie niezbędne do założenia konta w systemie EDB?
Występując o wydanie elektronicznego dziennika budowy, inwestor poda:
 • imię i nazwisko;
 • dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia (w tym: nazwę organu wydającego, datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia, numer decyzji lub znak sprawy);
 • adres e-mail.
Osoba, która założy konto w systemie EDB, stanie się wyłącznym jego użytkownikiem, jest ono zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Czy będzie można uzyskać dostęp do elektronicznego dziennika budowy przy zmianie inwestora?
Tak, gdy dojdzie do zmiany inwestora robót, dla których prowadzony był elektroniczny dziennik, przepisy zapewniają nowemu inwestorowi dostęp do dziennika budowy w systemie EDB. Uzyska go w ciągu trzech dni od tego dnia, w którym decyzja uprawniająca go do bycia nowym inwestorem stała się wykonalna.
Czy będzie możliwe przejście z wersji papierowej na elektroniczną?
Tak. Znowelizowane prawo budowlane umożliwia przejście z dziennika papierowego na elektroniczny. Wystarczy, że inwestor wystąpi o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej. Gdy zostanie on już wydany, kierownik budowy lub inwestor zamknie wpisem dziennik w postaci papierowej. Taka droga jest jednak możliwa tylko w jedną stronę, nie ma możliwości wycofania się z elektronicznego dziennika i powrotu do papieru.
Jak długo dziennik będzie przechowywany w systemie?
System EDB ma przechowywać dane zawarte w elektronicznym dzienniku budowy nie dłużej niż przez 25 lat od dnia udzielenia pozwolenia na użytkowanie (w przypadku budowy) albo zamknięcia innych robót budowlanych. Po upływie tego okresu dane dotyczące indywidualnego dziennika budowy będą usuwane.
Kto jest uprawniony do dokonywania wpisów?
W dzienniku budowy mogą to robić:
1) uczestnicy procesu budowlanego (czyli inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót);
2) geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne;
3) upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy w ramach prowadzonych czynności kontrolnych.

Odchodzenie od papieru

Inwestorzy muszą się też powoli przygotować na koniec możliwości prowadzenia dziennika budowy w wersji papierowej. W takiej postaci ma on funkcjonować do 31 grudnia 2029 r. Powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyło dziennika budowy dla robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją ministra obrony narodowej (nadal będzie można prowadzić go w wersji papierowej).
Ustawodawca zadbał też o złagodzenie przejścia na nowy system i wprowadził przepisy przejściowe. I tak dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo nadzoru budowlanego na podstawie art. 45 mają być prowadzone na dotychczasowych zasadach. Co więcej: jeszcze przez rok - począwszy od 27 stycznia 2023 r. - inwestor będzie mógł wystąpić o wydanie lub ostemplowanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki zgodnie ze starymi przepisami i prowadzić go zgodnie z obecnie obowiązującym prawem. Dziś dziennik budowy po zakończeniu inwestycji jest dostarczany właściwemu organowi. Jeśli prowadzony będzie w formie elektronicznej, wówczas ten obowiązek odpadnie. Wystarczające będzie podanie numeru dziennika, a organ nadzoru budowanego zapozna się z wpisami do niego przez system EDB.

cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-kob)

Dla wielu przedsiębiorców istotne jest również przejście z papieru do sieci innego dokumentu: książki obiektu budowlanego - i to już od 1 stycznia 2023 r. Elektronizacji tej książki poświęcono odrębny rozdział (5d) w prawie budowlanym.
Przypomnijmy: książka obiektu budowlanego jest wymagana dla niektórych budynków - np. domów wielorodzinnych, większych inwestycji; obowiązkiem nie są zaś objęte budynki jednorodzinne, zagrodowe i letniskowe. W książce właściciel lub zarządca dokonują wpisów w zakresie informacji o obiekcie budowlanym, jego właścicielach i zarządcach, kontrolach, ekspertyzach i opiniach technicznych dotyczących obiektu, wydanych dla obiektu decyzjach czy zaświadczeniach, remontach, przebudowach, ew. katastrofach budowlanych. Wzór książki w wersji papierowej określa obecnie rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1134). Założyć ją trzeba co do zasady w ciągu 30 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Cyfrowa książka będzie miała formę aplikacji (GUNB określa ją jako system c-KOB), w której każdy właściciel lub zarządca dokonywać ma odpowiednich wpisów. Dostęp do tego systemu wymagać będzie uwierzytelnienia i autoryzacji osoby w tym systemie za pośrednictwem założonego w nim konta. Każda książka będzie miała przypisany sobie numer. Od 2027 r. książka obiektu będzie dostępna wyłącznie w formie elektronicznej.
O tym, kto konkretnie będzie prowadził cyfrową książkę, zdecyduje właściciel lub zarządca obiektu (to on wskaże osobę fizyczną za to odpowiedzialną). Przy jej zakładaniu do systemu c-KOB trzeba będzie wprowadzić:
 • dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, w tym także jego adres mailowy;
 • analogiczne dane osoby prowadzącej książkę oraz tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy;
 • dane dotyczące obiektu budowlanego, w szczególności adres i lokalizację obiektu na mapie w systemie c-KOB;
 • dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.
Osoba prowadząca książkę dołączy do niej plan sytuacyjny. Ma on zawierać zaznaczone granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt; określenie istniejących miejsc przyłączenia go do sieci uzbrojenia; określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci; pokazanie przebiegu istniejących dróg pożarowych, a także miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody. Jeżeli zaś urządzenia do odcinania instalacji od przyłączy znajdują się wewnątrz budynku, to dołącza się opis pozwalający na ich zlokalizowanie. Jeśli chodzi natomiast o sieci infrastruktury - należy oznaczyć ich lokalizację w terenie.
Prowadzoną w systemie c-KOB książkę właściciel lub zarządca zamknie dopiero w terminie miesiąca od dnia zakończenia rozbiórki obiektu budowlanego. Po upływie 10 lat od dnia zamknięcia dane zgromadzone w c-KOB będą automatycznie usuwane.
Tak jak w przypadku elektronicznego dziennika budowy nie wszystkie wymagania dotyczące c-KOB są obecnie dokładnie znane. W tym przypadku powinny się jeszcze pojawić rozporządzenia - o szczegółowym sposobie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywaniu wpisów oraz o szczegółowym sposobie uwierzytelniania i autoryzacji w c-KOB.

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe mówią, że nawet po 1 stycznia 2023 r. do prowadzenia książki obiektu budowlanego założonej zgodnie z obowiązującymi jeszcze obecnie przepisami stosuje się przepisy dotychczasowe. Co więcej: papierową książkę można będzie jeszcze założyć do 31 grudnia 2023 r., ale maksymalnie będzie można posługiwać się nią do końca grudnia 2026 r., Potem już trzeba będzie założyć jej odpowiednik cyfrowy. Książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej właściciel lub zarządca będzie miał obowiązek zamknąć stosownym wpisem i przechować przez 10 lat od tej daty.

centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-crub)

Ten elektroniczny system ruszył 1 sierpnia 2022 r. E-CRUB zastąpił stosowany do tej pory prosty centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, w którym w praktyce można było sprawdzić tylko tych, którzy zgodzili się na publikację swoich danych. Publiczną wyszukiwarkę znajdziemy pod adresem: https://e-crub.gunb.gov.pl
Wcześniej zasady prowadzenia rejestru określało dedykowane rozporządzenie, obecnie znaczna część procedur trafiła do ustawy. Rejestr w systemie e-CRUB prowadzi główny inspektor nadzoru budowlanego. Zawiera on nie tylko dane osób z uprawnieniami, ale też ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. W ramach e-CRUB izby samorządu zawodowego (Polska Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izba Architektów RP) mają na bieżąco uzupełniać informacje o wpisie danej osoby na listę członków, jej zawieszeniu lub wykreśleniu. Zrezygnowano zaś z przesyłania przez izby pisemnych wniosków o wpis do GUNB, co przyspieszy pojawianie się nowych danych w systemie. Dzięki temu np. osoby zaraz po zdanym egzaminie będą mogły legitymować się swoimi uprawnieniami, co przyspieszy możliwość rozpoczęcia przez nie wykonywania zawodu.
Aplikacja pozwala podmiotom zatrudniającym inżynierów i projektantów na szybkie sprawdzenie ich kwalifikacji zawodowych. Zaś inwestorzy dzięki rejestrowi nie muszą dołączać do projektu ani do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót:
 • decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
 • zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.
Jednak taki dokument warto nadal mieć w wersji pisemnej. Bowiem jeśli dojdzie do awarii lub przerwy w działaniu systemu e-CRUB, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mogą zażądać przedstawienia kopii uprawnień lub zaświadczenia o przynależności do izby.
Jak się wpisać do rejestru?
O ile fachowcy, którzy uzyskali uprawnienia pod rządami obecnego prawa budowlanego, znajdą się w systemie niejako automatycznie, o tyle osoby mające uprawnienia budowlane wydane przed 1 stycznia 1995 r., które są członkami ww. izb i które zechcą znaleźć się w e-CRUB, muszą złożyć odpowiedni wniosek. Aplikacja zawiera takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (dla cudzoziemców nr paszportu), informację o wykształceniu, tytułach zawodowych i stopniach naukowych, numer, datę, miejsce, organ i podstawę prawną wydania decyzji, numer, specjalność i zakres uprawnień, informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, pozycję i datę wpisu do rejestru.
Nie wszystkie dane są powszechnie dostępne po otwarciu publicznej dostępnej wersji systemu. Jednak bez problemu można będzie sprawdzić imię i nazwisko, województwo, numer uprawnień, ich dziedzinę, specjalność i zakres. W systemie jest miejsce na dodatkowe dane, takie jak: adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail. Mogą być one jednak publikowane tylko za zgodą zainteresowanych osób posiadających uprawnienia. ©℗

opinia

Grzegorz Kubalski Związek Powiatów Polskich / nieznane
Informatyzacja procedur administracyjnych jest nieuniknioną koniecznością - zarówno ze względu na oczekiwania społeczne, jak i na możliwość podniesienia efektywności działania administracji. Musi być jednak przeprowadzona w sposób racjonalny. Przy wdrażaniu systemu e-Budownictwo popełniono pewne błędy. Po pierwsze - systemy teleinformatyczne służące realizacji zadań publicznych muszą być niezawodne i powiązane z poszczególnymi rejestrami publicznymi, w szczególności rejestrami referencyjnymi. Niestety system e-Budownictwo był tworzony bardzo szybko, co przełożyło się na ograniczoną skalę testów. Odbiło się to wystąpieniem pewnych problemów dla obywateli i urzędników na etapie wdrożenia. Obecnie wprowadzany kolejny etap informatyzacji, w szczególności elektronicznego dziennika budowy, może się stać również wyzwaniem.
Po drugie - sprawność funkcjonowania e-administracji jest uzależniona od przygotowania urzędów do obsługi spraw w formie elektronicznej. Przyjmowana w ostatniej chwili legislacja sprawia, że nie ma czasu na odpowiednie przeszkolenie urzędników. Co więcej - zabrakło systemowych rozwiązań wspierających wymianę sprzętu w starostwach powiatowych w zakresie administracji architektoniczno -budowlanej. Tymczasem wymogi techniczne wobec komputerów obsługujących np. elektroniczne projekty budowlane są znacznie wyższe niż wobec komputera używanego właściwie jako maszyna do pisania.
Oczywiście upływ czasu sprawia, że sytuacja się stabilizuje. O ile jest to możliwe, warto jest się zastanowić nad złożeniem e-wniosku o pozwolenie na budowę. Z wykorzystaniem elektronicznego dziennika budowy bym się jednak wstrzymał - chyba że za tym rozwiązaniem przemawiają bardzo silne argumenty. ©℗