Zacznijmy od ustalenia, w jakim wieku dzieci mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym. Odpowiedzi należy szukać w art. 31 prawa oświatowego. Postanowiono w nim, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono siedem lat. Przy czym wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. W przypadku maluchów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziewięć lat. Obowiązek szkolny tych dzieci się odracza (zgodnie z art. 38). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Gmina przyznaje i rozlicza