Moim zdaniem tak. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przeważa bowiem pogląd, że gospodarowanie odpadami jest możliwe nie tylko na terenach oznaczonych w miejscowych planach jako „O”, lecz także innych, np. przeznaczonych pod działalność gospodarczą czy też produkcyjną. Stanowisko zajął m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 2017 r. (sygn. akt II OSK 1553/16); podobnie uznał WSA w Łodzi w wyroku z 22 lutego 2022 r. (sygn. akt II SA/Łd 855/21).

Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów