Jeszcze kilka lat temu oddawanie odpadów zmieszanych przez firmy było normą. Wszystkie bytowe resztki pracownicy wrzucali do jednego kosza z różnego rodzaju opakowaniami, a właściciel firmy wystawiał jeden rodzaj pojemników, które opróżniała firma odbierająca śmieci komunalne. Selektywna zbiórka była możliwością, a nie obowiązkiem. To zmieniło się po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalonej przez Sejm 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 1019 r. poz. 1579). Określiła ona, jakie konsekwencje ponosi właściciel nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przekazuje je jako niesegregowane. W takiej sytuacji wójt (burmistrz, prezydent miasta) wszczyna postępowanie określające wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie ustala ją na odpowiednio wysokim poziomie, stosując opłaty podwyższone.

Nieuchronne pięć pojemników