Trwa migracja zamawiających z miniPortalu na docelową platformę e-Zamówienia. Ta ostatnia od kwietnia umożliwia przeprowadzenie przetargów przez wszystkich użytkowników. Wcześniej trwał pilotaż z udziałem 200 zamawiających, którzy od października 2021 r. przeprowadzili 310 postępowań z wykorzystaniem nowego narzędzia. Były to pełnoprawne przetargi, które kończyły się udzieleniem zamówienia.
- Podmioty należące do grupy pilotażowej na bieżąco zgłaszały swoje uwagi, w jaki sposób można poprawić i usprawnić działanie tego modułu. Część zgłoszonych sugestii zostało wdrożonych przed udostępnieniem modułu składania ofert i wniosków dla wszystkich zamawiających, pozostałe zostaną wzięte pod uwagę podczas prac rozwojowych platformy - mówi Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.