Darowizna ma podstawy normatywne w art. 888 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), gdzie postanowiono m.in., że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W kontekście gospodarowania mieniem samorządowym na uwagę zasługuje art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym.
Możliwości darowizny