Osoby, które udostępniają środki, a przede wszystkim powierzchnie różnych nieruchomości do urządzania lub prowadzenia nielegalnych gier hazardowych, będą podlegać sankcji w postaci grzywny w wysokości do 360 stawek dziennych – proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W przypadkach mniejszej wagi sprawcy zapłacą grzywnę za wykroczenie skarbowe.

Rozwiązanie takie przewiduje, skierowany wczoraj do konsultacji, projekt nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, który we wtorek opisaliśmy jako pierwsi. Zakłada on wprowadzenie nowych przestępstw.
Jak argumentuje resort, to potrzeby praktyki wskazują, że uzasadnione jest pociąganie do odpowiedzialności również osób, które udostępniają środki, a przede wszystkim lokale do urządzania lub prowadzenia nielegalnych gier hazardowych.
– W wielu przypadkach, w zależności od stanu faktycznego, można takim osobom przedstawić zarzuty współuczestnictwa – przekonuje MS. I dodaje, że w niektórych przypadkach wynajmujący nie współdziałają na bieżąco w tym przestępczym procederze, ograniczając się do udostępnienia nieruchomości. Jednocześnie wiedzą, że jest ona wykorzystywana do nielegalnej działalności.
Projekt zakłada też, że kto udaremnia lub utrudnia kontrolę celno-skarbową w sprawach dotyczących gier hazardowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Chodzi o takie czynności jak np. eksperymenty dotyczące możliwości gry na automacie lub innym urządzeniu, odmowa wyjaśnień czy dostępu do dokumentów.
Projekt dostosowuje też kodeks do współczesnych realiów, w których coraz popularniejszy jest hazard online. Ministerstwo tłumaczy, że w wielu przypadkach nie ma możliwości orzeczenia przepadku dokumentów, na podstawie których przypadają wygrane, np. gdy są to zapisy elektroniczne w pamięciach serwerów zlokalizowanych za granicą. – W postępowaniu karnym skarbowym fakt uzyskania wygranej może być udowodniony w różny sposób, w związku z tym proponuje się zapis na tyle ogólny i uniwersalny, aby obejmował wszystkie przypadki – wyjaśniają projektodawcy.
Projekt modyfikuje też brzmienie art. 107d k.k.s. Dziś mówi on: „Kto to wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”.
Nowa uproszczona wersja brzmi: „Kto wbrew przepisom ustawy posiada automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”.
Pierwotnie resort sprawiedliwości wystąpił z inicjatywą ostrzejszego karania nielegalnego hazardu pod koniec 2019 r. Już wtedy proponował m.in. karanie za udostępnianie lokali pod nielegalną działalność. Jednak inicjatywa ta nie została wówczas sfinalizowana z powodu zakończenia kadencji.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji