Zdaniem wójta powyższe materiały zagrażają życiu i zdrowiu. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, a podstawa prawna to art. 26‒26a ustawy o odpadach. Czy jest szansa na zmianę decyzji po odwołaniu do samorządowego kolegium odwoławczego?
Wójt miał uzasadnione podstawy do wydania wskazanej decyzji, skoro istniało zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Właściciel nieruchomości nie może bowiem składować i magazynować w sposób dowolny odpadów na swojej posesji. Artykuł 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi m.in., że właściciel nieruchomości ma gromadzić odpady w odpowiednich workach i pojemnikach, a miejsca gromadzenia utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym.