Otrzymaliśmy od syndyka masy upadłości informację, że nasz dłużnik ogłosił upadłość i mamy prawo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Tymczasem zbliża się termin przedawnienia roszczeń, więc zamierzaliśmy przeciwko temu dłużnikowi złożyć do sądu pozew o zapłatę. Czy zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym przerwie bieg terminu przedawnienia i będzie dla nas wystarczające? Czy w takiej sytuacji możemy wybrać, w którym postępowaniu chcemy dochodzić naszych roszczeń?
W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika jedyną drogą dochodzenia roszczeń dla wierzyciela jest zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Obowiązujące przepisy nie przewidują w takim przypadku możliwości wyboru trybu dochodzenia jego roszczeń przez wierzyciela. Tryb zgłoszenia wierzytelności do syndyka wyłącza drogę sądową dla dochodzenia należności, co oznacza, że zgłoszenie wierzytelności stanowi niejako surogat wytoczenia powództwa. Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 14 lutego 2019 r., sygn. akt I ACa 884/18, wierzytelności podlegające zaspokojeniu z masy upadłości nie mogą być dochodzone w procesie cywilnym.