Z opisu przedstawionego przez przedsiębiorcę można wnioskować, że chodzi o dotacje udzielane przez gminę na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Z regulacji tych wynika, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: