Za sprawą niedawnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy (właściciele tzw. nieruchomości niezamieszkałych) po przyjęciu odpowiedniej uchwały przez jednostkę samorządu terytorialnego zostają objęci gminnym systemem zbiórki odpadów niejako z automatu. Mogą oni wprawdzie wystąpić z niego, ale oświadczenie w tej sprawie muszą złożyć w ciągu 60 dni od:
Takie oświadczenie, zgodnie z 6c ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), ma być „pisemne”. Nie jest jednak powiedziane, jak rozumieć formę pisemną, a co za tym idzie, jak liczyć wskazany termin: zgodnie z kodeksem cywilnym (k.c.) czy kodeksem postępowania administracyjnego (k.p.a.). Tymczasem ma to dla przedsiębiorców istotne znaczenie. Przyjęcie bowiem zasad obowiązujących w k.c. oznacza, że oświadczenie musi dotrzeć (fizycznie) w wyznaczonym terminie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), by mógł się on zapoznać się z jego treścią. Niewystarczające będzie, jak to się dzieje przy k.p.a., nadanie pisma na poczcie w ostatniej chwili ze świadomością, że przesyłka może przyjść do urzędu po terminie, bo liczy się data stempla pocztowego. Wybranie tej drugiej drogi (mimo rozbieżnych opinii prawnych - o czym dalej) może zakończyć się pozostaniem w gminnym systemie na lata (np. do kolejnego przetargu).