Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnijmy, że w art. 15ze1 przewiduje ona m.in. 80-proc. obniżkę czynszów w galeriach na czas lockodownu i 50-proc. przez trzy miesiące po jego zniesieniu. Stanowi też – w art. 7 – że, tylko w odniesieniu do okresu po 31 grudnia 2020 r., w 14 dni od wejścia ustawy w życie będzie można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli dot. przedłużenia umowy najmu. Jak mówił wcześniej DGP prof. Tomasz Sójka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zadaniem art. 7 jest ograniczenie skutków błędnej konstrukcji art. 15ze (poprzednika 15ze1), wskutek czego najemcy byli zmuszani do przedłużania umów z galeriami o okres każdego kolejnego lockdownu plus każdorazowo o 6 miesięcy. Teraz w przypadku przedłużenia umów, które następowały po 31 grudnia 2020 r., najemcy będą mogli uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o przedłużeniu.
Głęboko poruszona i zaniepokojona faktem, że regulacja nie została skierowana do zaopiniowania przez Trybunał Konstytucyjny, jest Polska Rada Centrów Handlowych. W stanowisku przekazanym DGP informuje, że w imieniu branży przekazała do Kancelarii Prezydenta apel z takim wnioskiem. – Niestety został zignorowany i prezydent podpisał ustawę – konstatuje PRCH.
Według niej art. 15ze oraz art. 15ze1 i art. 7 wprowadzają regulacje, które w opinii wielu ekspertów prawa są niezgodne z obowiązującymi przepisami i konstytucją, gdyż stanowią bezprawną interwencję państwa w umowy gospodarcze między dwoma podmiotami, są selektywne, dyskryminujące i nierówno traktują przedsiębiorstwa, a także naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz. Ocenia, że rozwiązania te mogą stanowić niedozwoloną pomoc publiczną, co może skutkować koniecznością zwrotu przyznanego wsparcia. W jej ocenie w procesie prac nad nowelizacją ustawy covidowej doszło też do licznych uchybień.
Jak dodaje, art. 15ze ustawy covidowej i jego nowelizacja (art. 15ze1 i art. 7) nie były konsultowane z sektorem nieruchomości handlowych, pomimo wcześniejszych licznych apeli do przedstawicieli rządu, Sejmu i Senatu oraz prezydenta.
Zofia Morbiato ze Związku Pracodawców Handlu i Usług reprezentującego najemców wyrażała wdzięczność, że decydenci dostrzegli, iż w relacjach między właścicielami centrów handlowych, za którymi stoją potężne fundusze inwestycyjne, a kupcami, producentami, rzemieślnikami, twórcami marek odzieżowych, obuwniczych czy sportowych istnieje gigantyczna nierównowaga.
Oprócz wprowadzenia regulacji dotyczących czynszów w galeriach nowelizacja m.in. wydłuża termin realizacji vouchera turystycznego z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna; przesuwa – z 1 kwietnia 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii; wydłuża z 30 do 60 dni terminy na zarejestrowanie używanych samochodów sprowadzanych z Unii Europejskiej.
Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po 21 dniach od dnia ogłoszenia.
Ważne Według Polskiej Rady Centrów Handlowych wprowadzane regulacje są selektywne, nierówno traktują przedsiębiorstwa, a także naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw