Coraz powszechniejsze są przypadki, gdy franczyzobiorcy są niezadowoleni ze współpracy z franczyzodawcami. Niestety dla nich – a z reguły są to mali przedsiębiorcy – do niedawna rzadko udawało się cokolwiek wskórać w sądzie. Dlatego dużą nadzieję wiążą z nową ścieżką prawną, która w ocenie części prawników ma też duże szanse powodzenia. Mianowicie franczyzobiorcy coraz częściej zaczynają sięgać po art. 388 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 dalej: k.c.), który mówi o wyzysku. Przewiduje on, że jeśli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy. Uprawnienie do żądania wygasa z upływem dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

Droga do unieważnienia